Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/19
Pagina verder
Belangrijke veiligheidsaanwijzingen
Neem voor uw eigen veiligheid de volgende instructies aandachtig door alvorens het
apparaat aan te sluiten op de netstroom. U bent dan verzekerd van optimale prestaties
en u kunt de levensduur van het product verlengen:
1. Lees deze voorschriften.
2. Bewaar deze voorschriften.
3. Neem alle waarschuwingen in acht.
4. Volg alle voorschriften op.
5. Gebruik dit apparaat niet in de nabijheid van water.
6. Maak het apparaat alleen schoon met een droge doek.
7. Blokkeer geen ventilatieopeningen. Installeer volgens de voorschriften van de
fabrikant.
8. Plaats het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren,
straalkachels, fornuizen of andere apparaten (waaronder versterkers) die warmte
produceren.
9. U mag de aardbeveiliging van de stekker niet omzeilen. Een gepolariseerde stekker
heeft twee contactstekers, waarvan de ene breder is dan de andere. Een geaarde
stekker heeft twee contactstekers en een derde aardcontact. De brede contactsteker
of het derde aardcontact is aangebracht voor uw eigen veiligheid. Neem, als de
meegeleverde stekker niet in uw stopcontact past, contact op met een elektricien
over de vervanging van uw verouderde stopcontact.
10. Plaats het netsnoer zodanig dat er niet over het apparaat heen wordt gelopen of het
bekneld raakt, voornamelijk ter hoogte van stekers, contactdozen en het punt waar
ze uit het apparaat komen.
11. Gebruik alleen hulpstukken/accessoires die zijn gespeciceerd door de fabrikant.
12. Gebruik het apparaat alleen met een karretje, standaard, statief,
houder of tafel die gespeciceerd is door de fabrikant of verkocht
wordt bij het apparaat. Wanneer u een karretje gebruikt, wees dan
voorzichtig bij het verplaatsen van het karretje met het apparaat, om
omkantelen te voorkomen.
13. Trek de stekker van dit apparaat uit het stopcontact tijdens bliksem of wanneer het
apparaat een lange periode niet wordt gebruikt.
14. Laat alle service en reparatie over aan bevoegd onderhoudspersoneel. Onderhoud
is nodig wanneer het apparaat op welke wijze dan ook is beschadigd, zoals een
beschadiging van het netsnoer of de stekker, als er vloeistof is gemorst of als er
voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, als het apparaat is blootgesteld aan regen
of water, als het apparaat niet normaal functioneert of is gevallen.
WAARSCHUWING
om het risico van brand of elektrische schokken te verminderen, moet u deze eenheid
niet aan regen of vocht blootstellen.
De batterijen (accu of batterijen geïnstalleerd) niet blootstellen aan overmatige
verhitting, zoals zon, vuur o.i.d.
Dit is een ‘klasse 1’-apparaat dat op een geaard stopcontact moet worden aangesloten.
De eenheid moet geïnstalleerd worden op een manier die het mogelijk maakt de stekker
uit het hoofdstopcontact (of de connector van het apparaat van de achterkant van de
eenheid) te trekken. Wanneer de hoofdstekker gebruikt wordt om de stroom van het
apparaat te halen, blijft het apparaat dat geen stroom krijgt meteen te gebruiken.
Gebruik alleen het stroomsnoer dat geleverd werd bij deze eenheid.
Zorg ervoor dat er voldoende ventilatie is. We raden u aan dat u het apparaat niet in een
gesloten ruimte plaatst. Indien u het apparaat op een plank wilt plaatsen, gebruik dan
de bovenste plank om te zorgen voor maximale ventilatie. Zet geen objecten bovenop
deze eenheid. Zet het apparaat niet op een tapijt of op een ander zacht oppervlak en
belemmer de luchtinlaat- en luchtuitlaatroosters niet. Belemmer de ventilatieroosters
niet met objecten zoals kranten, tafelkleden, gordijnen, enz.
Dit apparaat mag niet gebruikt worden in de buurt van water of worden blootgesteld aan
druipend of spattend water of andere vloeistoffen. Plaats nooit iets met water erin op het
apparaat, zoals een vaas.
Het symbool van de bliksemits met de pijlpunt in het driehoekje is bedoeld om de
gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van niet-geïsoleerde ‘gevaarlijke
spanning’ binnen de behuizing van het product, die sterk genoeg kan zijn om voor
personen een gevaar voor elektrische schokken te vormen.
Het uitroepteken in het driehoekje is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen
voor de aanwezigheid van belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies in de
onderhoudsdocumentatie die van toepassing zijn op dit apparaat.
AEEA-symbool
De doorgekruiste verrijdbare afvalbak is het symbool van de Europese
Unie waarmee wordt aangegeven dat elektrische en elektronische
apparatuur gescheiden dient te worden ingezameld. Dit product bevat
elektrische en elektronische inrichtingen die opnieuw moeten worden
gebruikt, gerecycled of hersteld en niet mogen worden weggegooid bij het
ongesorteerde normale afval. Breng het apparaat terug of neem contact
op met de bevoegde dealer waarbij u dit product hebt gekocht voor meer informatie.
CE-teken
Indien gebruikt en geïnstalleerd als in deze gebruikershandleiding
aangegeven, voldoet dit product aan de Europese richtlijnen 2006/95/
EC (laagspanningsrichtlijn), 2004/108/EC (elektromagnetische
compatibiliteit) en 2009/125/EC (eco-design). Om hieraan te blijven voldoen, adviseren
wij uitsluitend accessoires van Cambridge Audio te gebruiken en onderhoud en service
alleen door gekwaliceerde personen te laten uitvoeren.
C-Tick-teken
Dit product voldoet aan de communicatietechnieken van de Australian
Communications Authority’s Radio en aan de vereisten van EMC.
GOST-R-markering
Dit product voldoet aan de Russische elektronische veiligheidskeurmerk.
3
NEDERLANDS
3

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Ik heb 1 keer Spotify kunnen luisteren via Cambridge Audio Stream Magic 6 en sindsdien krijg ik telkens de melding Spotify niet ingelogd op de display. Heb al van alles geprobeerd, maar niets helpt.... Gesteld op 7-12-2019 om 19:13

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hoe maak ik verbinding met een accespoint op internet;Mijn techicus veranderde de naam en het wiwiwachtwoord
  Dank op voorhan voor jullie hulp Gesteld op 6-6-2018 om 12:42

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik heb hetzelfde probleem dat de app de Streammagic 6 niet meer kan vinden. Andere apps werken perfect, bv. Jriver die draait op mijn computer netwerkspeler. Zodra de Streammagic op de markt kwam heb ik deze aangeschaft. Er is niets mis met het apparaat, de app is echter bagger en het gevolg is dat ik het apparaat niet meer gebruik. Kom op Cambridge, doe hier iets aan!
  W. Lighart Gesteld op 20-12-2014 om 11:45

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Cambridge Audio Stream Magic 6 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Cambridge Audio Stream Magic 6 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 4,86 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info