Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/19
Pagina verder
8
Enter
Filter
Digital
Inputs
i
Amp / AVR
VolVol
Source
Afstandsbediening
Belangrijk!
In de standaardmodus van de afstandsbediening kunt u zowel de
Stream Magic 6 als versterkers uit het assortiment Cambridge Audio
Azur bedienen.
De afstandsbediening kan ook zo worden ingesteld dat hij geschikt is
voor bediening van de Cambridge Audio Azur versterker of Cambridge
Audio A/V-ontvangers. Zie verderop op deze pagina.
Display
Wijzigt de helderheid van het achtergrondlicht van de display van de
Stream Magic 6. Er zijn drie helderheidsniveaus; uit, dim, helder en een
optie om het achtergrondlicht uit te schakelen.
Als de display op UIT wordt gezet, zal niets worden weergegeven
op het scherm tot een selectie is gemaakt via het voorpaneel of de
afstandsbediening. Het scherm heractiveert dan, waardoor u door het
menu kunt bladeren en uw keuze kunt maken. Het scherm schakelt
dan automatisch weer uit na een paar seconden als er geen verdere
keuzes worden gemaakt.
Standby/On (Stand-by/Aan)
Hiermee zet u de Stream Magic 6 beurtelings Aan en in de
milieuvriendelijke standby-stand. Indien ingeschakeld kunt u hiermee
ook de unit in de Idle modus zetten.
Opmerking: Het duurt ongeveer 30 seconden voordat de Stream
Magic 6 uit de Standby-stand komt. Gedurende die tijd knippert de
LED Stand-by/Aan op de voorzijde, maar wordt er niets weergegeven
in de display.
- numerieke knoppen
Druk hierop om opgeslagen instellingen op te roepen.
Nummer selecteren
Als u een instelling wilt oproepen met een nummer hoger dan tien,
drukt u op -/--, gevolgd door het desbetreffende nummer.
(Geheugen)
Druk hierop om toegang te krijgen tot de geheugenfuncties, zoals het
oproepen en opslaan van instellingen.
De Stream Magic 6 kan presets opslaan, bijvoorbeeld voor
internetradiostations, streams van streamingdiensten of de
internetradio-URL van uw keuze. Zie verderop voor meer informatie.
Filter
Druk hierop om te schakelen tussen de drie digitale lteropties.
Digitale ingangen
Drukken om de digitale ingangsbron te selecteren.
Home
Hiermee gaat u direct naar het Home-menu
Terug
Druk op deze toets om naar het vorige menu te gaan.
Navigatie
Draai hieraan om door de menu's te navigeren
Enter
Druk op deze toets om het/de in het display gemarkeerde item/functie
te selecteren. Als u in de tuner-modus op Enter drukt en deze toets
ingedrukt houdt, wordt het huidige station opgeslagen in de database
met instellingen.
(Beantwoorden)
Dit is de knop beantwoorden/interactief. Druk hierop als u luistert naar
een internetradiostation of streamingdienst die een vorm van interactie
met de gebruiker biedt. Als u deze functie kiest, verschijnt er een
interactief menu (indien beschikbaar). Deze functie biedt doorgaans
de mogelijkheid om aan te geven of de huidige stream u al dan niet
bevalt, zodat de dienst het muziekaanbod aan uw persoonlijke smaak
kan aanpassen.
Voor het afspelen van media (UPnP of lokaal) schakelt u met deze knop
tussen de display 'Speelt (Now Playing)' en de display voor het bladeren
door de beschikbare media.
(info)
Drukken op deze knop schakelt tussen Menupositie en het scherm
'Speelt (Now Playing)'.
'Skip' (Vorige/Volgende)
Druk hier eenmaal op om naar de volgende of vorige track te gaan.
Stoppen/Wissen (Stop/Delete)
Druk hier eenmaal op om het afspelen van media te stoppen. Deze
toets wordt ook gebruikt om items te wissen, indien van toepassing
(indrukken en ingedrukt houden)
Afspelen/Pauze (Play/Pause)
Druk hier eenmaal op om het afspelen van media te starten. Houd deze
knop ingedrukt om het afspelen van media te onderbreken.
Shuffle
Hiermee kunt u de functie Shufe/willekeurig afspelen aan- en
uitzetten.
Herhalen
Druk hierop om de functie Herhalen (alleen voor het afspelen van
media) aan en uit te zetten.
De volgende knoppen zijn voor de
bediening van de functies van versterkers/
ontvangers van Cambridge Audio.
Opmerking: Standaard regelen deze knoppen een Azur stereoversterker.
Houd om de functies van deze knoppen te veranderen van versterker
in AV ontvanger op de 'Source”-knop terwijl u de batterijen achterin de
afstandsbediening plaatst.
'Source' (Bron)
Bladert door de beschikbare bronnen.
Standby/Mute
Hiermee zet u de versterker/ontvanger beurtelings Aan en in de
milieuvriendelijke standby-stand. Ingedrukt houden om het geluid van
de audio uit te zetten.
Volume
Hiermee zet u het volume hoger of lager.
8

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Cambridge Audio Stream Magic 6 V2 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Cambridge Audio Stream Magic 6 V2 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 4,86 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Cambridge Audio Stream Magic 6 V2

Cambridge Audio Stream Magic 6 V2 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 20 pagina's

Cambridge Audio Stream Magic 6 V2 Gebruiksaanwijzing - English - 20 pagina's

Cambridge Audio Stream Magic 6 V2 Gebruiksaanwijzing - Français - 19 pagina's

Cambridge Audio Stream Magic 6 V2 Gebruiksaanwijzing - Italiano - 19 pagina's

Cambridge Audio Stream Magic 6 V2 Gebruiksaanwijzing - Espanõl - 19 pagina's

Cambridge Audio Stream Magic 6 V2 Gebruiksaanwijzing - Polski - 19 pagina's

Cambridge Audio Stream Magic 6 V2 Gebruiksaanwijzing - Svenska - 19 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info