497530
38
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/40
Pagina verder
Amplituner 651R/751R oferuje funkcję automatycznego wyłączania i domyślnie wyłącza
się, jeśli przez 30 minut nie zostanie wykryte odtwarzanie sygnału audio.
Funkcję tę można włączyć lub wyłączyć w menu Advanced Audio Setup (Zaawansowana
konfiguracja dźwięku), wybierając pozycję Auto Power Down (Automatyczne wyłączanie
urządzenia) i naciskając przyciski < lub > na pilocie zdalnego sterowania w celu zmiany
ustawienia.
Korzystanie z instalacji
niestandardowej
Dostępne jest wejście nadajnika podczerwieni (IR Emitter
In), które umożliwia amplitunerowi odbieranie
modulowanych poleceń zdalnego sterowania drogą
elektryczną. Wejście odbiornika podczerwieni (IR Receiver
In) i złącze magistrali sterującej (Control Bus) umożliwiają
natomiast odbieranie poleceń niemodulowanych. Dostępny jest też port RS-
232, który umożliwia sterowanie amplitunerem 651R/751R przez systemy
niestandardowe (C.I.).
Dodatkowo amplituner obsługuje „bezpośrednie” kody w podczerwieni oraz sterujące, a
także kody przełączające do niektórych funkcji, co upraszcza programowanie systemów
niestandardowych. Dostarczony w zestawie pilot oferuje specjalne bezpośrednie
polecenia włączania/wyłączania i wyciszania, które umożliwiają „uczenie” systemów
niestandardowych.
1.Naciśnij i przytrzymaj przycisk Standby/On (Tryb gotowości/włączenie) na pilocie. Pilot
wygeneruje najpierw polecenie trybu gotowości (przełączenia). W dalszym ciągu
przytrzymuj naciśnięty przycisk. Po 12 sekundach zostanie wygenerowane polecenie
włączenia (On) amplitunera AV. Jeśli przycisk będzie nadal naciśnięty, po kolejnych
12 sekundach zostanie wygenerowane polecenie wyłączenia (Off) amplitunera AV.
Powtórz procedurę dla przycisków Mute (Wyciszenie) oraz Stereo/Mono, aby wysłać
polecenia włączenia/wyłączenia tych funkcji. Przycisk Tuner AM/FM także udostępnia
unikatowe polecenia umożliwiające zmianę pasma FM/AM.
Pełna tabela kodów podczerwieni i opis protokołu RS-232 tego produktu są dostępne na
stronie Cambridge Audio pod adresem www.cambridge-audio.com.
Zerowanie i zachowywanie pamięci
ustawień
Amplituner 651R/751R ma funkcję zapamiętywania zaprogramowanych stacji i innych
ustawień. W przypadku awarii zasilania lub odłączenia przewodu zasilania z gniazdka
sieciowego zaprogramowane stacje będą zachowane w pamięci.
Jeśli zaistnieje potrzeba wyzerowania wszystkich ustawień i przywrócenia ich wartości
domyślnych (może tak się stać również po mało prawdopodobnym zawieszeniu się
urządzenia w wyniku wyładowań elektrostatycznych itd.), włącz urządzenie (nie może być
w trybie gotowości), a następnie naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy jednocześnie
przyciski BD/DVD i Analog Stereo Direct na panelu przednim.
Na wyświetlaczu panelu przedniego zostanie na krótko wyświetlony komunikat „RESET”
i wszystkie ustawienia zostaną usunięte.
38
Słychać buczenie lub brzęczenie
Urządzenie znajduje się zbyt blisko przewodów zasilających lub źródeł światła.
Wejścia analogowe nie są dobrze podłączone.
Nie słychać dźwięku z jednego kanału
Odłączone złącza głośników.
Głośnik ustawiony jako „None” (Brak) w menu konfiguracji OSD.
Dźwięk jest wyłączany podczas słuchania muzyki lub całkowity brak dźwięku przy
włączonym zasilaniu
Impedancja głośników jest niższa niż przewidywana dla amplitunera 651R/751R.
Urządzenie nie jest dostatecznie wentylowane i może się przegrzewać.
Dźwięk jest pozbawiony tonów niskich lub przesunięty w fazie
Została odwrócona polaryzacja (+/–) jednego lub więcej głośników.
Podczas słuchania radia w trybie stereofonicznym słyszalne jest specyficzne syczenie,
którego nie słychać w trybie monofonicznym
Niezbyt głośny szum, który może być słyszany, jest skutkiem metody modulacji używanej
do nadawania stereofonicznych transmisji radiowych w paśmie FM, innej niż w
przypadku transmisji monofonicznych.
Na poziom tego szumu ma również wpływ jakość anteny.
Nadmierny szum zarówno w przypadku stereofonicznych, jak i monofonicznych audycji radiowych
Niepoprawne umiejscowienie lub ukierunkowanie anteny.
Stacja nadawcza jest zbyt daleko.
Nie słychać dźwięku z głośników tylnych
Urządzenie zewnętrzne odtwarza sygnał dźwiękowy, który nie jest dźwiękiem
przestrzennym.
Głośniki są ustawione jako „None” (Brak) w menu konfiguracji OSD.
Wybrano tryb stereofoniczny.
Nie słychać dźwięku z głośnika centralnego
Głośnik centralny jest ustawiony jako „None” (Brak) w menu konfiguracji OSD.
Wybrano tryb stereofoniczny.
Nie słychać dźwięku z subwoofera
Subwoofer został ustawiony jako „Off” (Wyłączony) w menu konfiguracji OSD lub przy
użyciu pilota.
Wybrano tryb DTS Neo:6 lub DD Dolby Pro Logic II/IIx (w których nie występuje kanał LFE)
przy ustawieniu wartości „Large” (Duży) dla wszystkich głośników i wyłączeniu podbicia
tonów niskich.
Pilot zdalnego sterowania nie działa
Rozładowane baterie.
Pilot znajduje się zbyt daleko od odbiornika lub jest poza zasięgiem roboczym.
Po podłączeniu wejścia cyfrowego lub HDMI nie słychać dźwięku z głośników
Wybrano analogowy typ wejścia audio (sprawdź na wyświetlaczu). Naciśnij przycisk Audio
Input Type (Typ wejścia audio), aby przełączyć się na wejście cyfrowe lub HDMI.
Po podłączeniu wejścia analogowego nie słychać dźwięku z głośników
Wybrano cyfrowy typ wejścia audio. Naciśnij przycisk Audio Input Type (Typ wejścia
audio), aby przełączyć się na wejście analogowe (sprawdź na wyświetlaczu).
Typ wejścia audio można także zmienić w menu OSD Input/Output Setup (Ustawienia
wejść/wyjść).
Nie słychać dźwięku z żadnego głośnika
Amplituner pracuje w trybie „Pre-out” (Wyjście przedwzmacniacza).
Po otwarciu menu OSD należy wybrać menu Input/Output Setup (Ustawienia
wejść/wyjść), a następnie zmienić ustawienie Preamp out (Wyjście przedwzmacniacza) z
„Normal” (Normalnie) na „Pre Out” (Wyjście przedwzmacniacza). Spowoduje to
wyłączenie wzmacniaczy wewnętrznych, gdy używany jest zewnętrzny wzmacniacz z
dekoderem. Aby przywrócić dźwięk, należy z powrotem zmienić ustawienie na „Normal”
(Normalnie).
Nie słychać dźwięku z głośników przednich, ale słychać go z głośników tylnych
Amplituner pracuje w trybie „Ext 2Ch” (Wzmacniacz zewnętrzny, 2 kanały).
Po otwarciu menu OSD należy wybrać menu Input/Output Setup (Ustawienia
wejść/wyjść), a następnie zmienić ustawienie Preamp out (Wyjście przedwzmacniacza) z
„Normal” (Normalnie) na „Ext. 2 Ch” (Wzmacniacz zewnętrzny, 2 kanały). Spowoduje to
wyłączenie wzmacniaczy wewnętrznych kanałów przednich, gdy do wysterowania tych
kanałów jest używany wzmacniacz zewnętrzny. Aby przywrócić dźwięk, należy z powrotem
zmienić ustawienie na „Normal” (Normalnie).
Rozwiązywanie problemów
RS232C
Automatyczne wyłączanie urządzenia
Advanced Audio Setup
Multi Ch.Out :
HDMI Bypass :
TV ARC(HDMIA) :
Auto Power Down :
Pre Out
Normal
Enable
Enable
Return I/O
38

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Cambridge Audio Azur 751R bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Cambridge Audio Azur 751R in de taal/talen: Pools als bijlage per email.

De handleiding is 16,65 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Cambridge Audio Azur 751R

Cambridge Audio Azur 751R Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 40 pagina's

Cambridge Audio Azur 751R Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 40 pagina's

Cambridge Audio Azur 751R Gebruiksaanwijzing - English - 40 pagina's

Cambridge Audio Azur 751R Gebruiksaanwijzing - Français - 40 pagina's

Cambridge Audio Azur 751R Gebruiksaanwijzing - Italiano - 42 pagina's

Cambridge Audio Azur 751R Gebruiksaanwijzing - Espanõl - 40 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info