Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/5
Pagina verder
ALGEMEEN
Telefoneren basis:
Inkomend:
hoorn opnemen of de luidsprekertoets drukken om een oproep aan te nemen
Uitgaand:
voer via het toetsenbord het telefoonnummer in
hoorn opnemen of de luidsprekertoets drukken om het nummer te kiezen
verbreken:
hoorn neerleggen of nogmaals de luidsprekertoets drukken
Overig:
indrukken om de draadloze handset te zoeken
indrukken voor een R/Flash puls
herhaaldelijk indrukken om door het laatste nummer geheugen te bladeren
volume insteltoetsen
P
R
_
+
Telefoneren draadloze handset:
Inkomend:
telefoontoets drukken om een oproep aan te nemen
Uitgaand:
voer via het toetsenbord het telefoonnummer in
telefoontoets drukken om het nummer te kiezen
verbreken:
nogmaals de telefoontoets drukken
(u kunt ook de handset in de oplader plaatsen om de verbinding te verbreken)
Overig
tijdens het gesprek indrukken om de handenvrij-functie in- of uit te schakelen
ruim 2 seconden indrukken om de bel uit te schakelen (nogmaals 2 seconden
indrukken om de bel weer in te schakelen
ruim 2 seconden indrukken om het toetsenbord te blokkeren (nogmaals 2 secon-
den indrukken om het toetsenbord weer in te schakelen
herhaaldelijk indrukken om door het laatste nummer geheugen te bladeren
1 2
#
*
P
Brondi Bravo Professional Duo-s,1 1 4-7-2008 15:31:59
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Brondi Dect bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Brondi Dect in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 1,4 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info