Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/21
Pagina verder
20
Geachte klant,
U hebt een droogtrommel van
BBRRAANNDDTT
aangeschaft. Wij willen u hier graag voor
bedanken
Wij hebben bij het ontwerpen van dit apparaat gebruik gemaakt van onze passie en
onze knowhow om zo goed mogelijk aan uw wensen te voldoen. Wij hebben het zo ont-
worpen dat het ook altijd eenvoudig is te gebruiken; innovatief en hoge prestaties leve-
rend.
In het gamma van
BBRRAANNDDTT
producten vindt u ook een ruime keuze ovens, magnetrons,
kookplaten, afzuigdampkappen, fornuizen, vaatwassers, wasmachine, koelkasten en
diepvriezers, die u kunt afstemmen op nieuwe droogtrommel van
BBRRAANNDDTT
.
Kijk ook op onze site
wwwwww..bbrraannddtt..ccoomm
, daar vindt u al onze producten en nuttige en
aanvullende informatie.
BBRRAANNDDTT
Wij streven voortdurend naar verbetering van onze producten. Daarom behouden we ons het
recht voor om aan de technische, functionele of esthetische kenmerken van onze producten wij-
zigingen aan te brengen die in verband staan met technische ontwikkelingen.
Belangrijk :
Vóór installatie en gebruik van uw apparaat deze installatie- en gebruiksgids aan-
dachtig lezen. U zult snel gewend raken aan de werking.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Brandt efe 8310 f bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Brandt efe 8310 f in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,9 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info