451005
14
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/16
Pagina verder
12
NederlandsTAB 6TAB 8 TAB 7 TAB 3TAB 5 TAB 2TAB 4
AANVULLENDE INFORMATIE
Problemen oplossen Klantenservice
Als u vragen hebt over de RC-35S2-afstandsbediening
of de uitbreiding van het LIFESTYLE
®
-systeem, kunt u
contact opnemen met uw Bose-dealer.
Als u rechtstreeks contact wilt opnemen met Bose,
raadpleegt u de adressenlijst die u bij het LIFESTYLE
®
-
systeem hebt ontvangen. Ook kunt u naar
http://owners.Bose.com gaan.
Technische informatie
Bereik afstandsbediening: 20 m
Afmetingen: 2,5 cm (H) x 5,8 cm (B) x 19,5 cm (L)
Gewicht: 195 g
Batterijtype: AAA- of IEC-LR3-batterijen van 1,5 V (4)
Frequentie: V.S./Canada/overig: 27.145 MHz
EU/overig: 40.685 MHz
Probleem Wat te doen
Systeem reageert niet
op de knoppen.
Controleer of de RC-35S2-
afstandsbediening en het systeem in de
hoofdkamer zijn ingesteld op dezelfde
huiscode. Zie ‘De afstandsbediening
gereedmaken’ op pagina 3.
Controleer of de RC-35S2-
afstandsbediening en het
uitbreidingssysteem zijn ingesteld op
dezelfde kamercode. Zie ‘De
afstandsbediening gereedmaken’ op
pagina 3.
Een bepaald apparaat
reageert niet op de
afstandsbediening.
Zorg dat het apparaat is ingeschakeld.
Installeer een IR-versterker in de
hoofdkamer.
De RC-35S2-
afstandsbediening
werkt soms wel en
soms niet.
•Controleer de batterijen om te kijken of
ze vervangen dienen te worden.
Ga met de afstandsbediening naar een
andere locatie om te bepalen of het
probleem wordt veroorzaakt door “dode
hoeken” in het gebouw.
Systeem wordt
onverwacht in- of
uitgeschakeld of wisselt
onverwacht van bron
zonder dat op een knop
van de RC-35S2-
afstandsbediening
wordt gedrukt.
Kijk of iemand in de hoofdkamer de
primaire afstandsbediening gebruikt.
Het kan het zijn dat een ander
LIFESTYLE
®
-systeem in de buurt van uw
huis interfereert met uw systeem. Wijzig
de huiscode. Zie ‘Huiscode wijzigen’ op
pagina 9.
RC35S2_OG_DUT.book Page 12 Friday, March 26, 2010 1:59 PM
14

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Bose RC 35S2 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Bose RC 35S2 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 2,59 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info