Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/194
Pagina verder
Slovensky - 1
Pozor! Starostlivo si preãítajte nasledujúce
pokyny. Dobre sa oboznámte s obsluÏn˘mi
prvkami strunovej kosaãky a s jej správnym
pouÏívaním. Tento Návod na pouÏívanie
spoºahlivo uschovajte na neskor‰ie pouÏitie.
Vysvetlenie symbolov na strunovej kosaãke
V‰eobecné upozornenie na
nebezpeãenstvo.
Návod na pouÏívanie si starostlivo
preãítajte.
PouÏívajte ochranné okuliare.
Dávajte pozor na to, aby ste pri práci nezranili
blízko stojace osoby odletujúcimi cudzími telesami.
Postarajte sa o to, aby mali osoby stojace v
blízkosti bezpeãn˘ odstup od stroja.
Pred nastavovaním náradia alebo pred
jeho ãistením, keì sa zachytila prívodná
‰núra, alebo keì nechávate elektrickú
strunovú kosaãku hoci len na chvíºu bez
dozoru, strunovú kosaãku vypnite a
vytiahnite zástrãku sieÈovej ‰núry zo
zásuvky. Dbajte na to, aby bola sieÈová
‰núra vÏdy ìaleko od rezacej struny.
Neskoste za daÏìa a nenechávajte
strunovú kosaãku odstavenú za daÏdivého
poãasia vonku.
Nikdy nepouÏívajte strunovú kosaãku vtedy, keì
má po‰kodené niektoré kryty alebo ochranné
prvky, alebo keì sú tieto demontované.
Pred pouÏitím skontrolujte ‰núru sieÈového
prívodu resp. predlÏovaciu ‰núru, ãi na nich nie
sú znaky po‰kodenia alebo starnutia. Keì sa
prívodná ‰núra po‰kodí poãas pouÏívania,
ihneì vytiahnite zástrãku ‰núry zo zásuvky.
NEDOT¯KAJTE SA SIEËOVEJ ·NÚRY SKÔR,
AKO JU ODPOJÍTE ZO ZÁSUVKY.
NepouÏívajte strunovú kosaãku v tom prípade,
keì je prívodná ‰núra po‰kodená alebo
opotrebovaná.
Pred pouÏitím a po údere (spadnutí) náradie
skontrolujte, ãi nie je opotrebované alebo
po‰kodené, a v prípade potreby ho dajte opraviÈ.
Strunová kosaãka sa nesmie pouÏívaÈ naboso
ani s otvoren˘mi sandálmi, vÏdy majte na
nohách pevnú obuv a obleãené dlhé nohavice.
PredlÏovaciu ‰núru drÏte v dostatoãnej
vzdialenosti od rezacieho nástroja.
Nikdy nedovoºte pouÏívaÈ strunovú kosaãku na
trávu deÈom ani Ïiadnym in˘m osobám, ktoré nie
sú dôkladne oboznámené s jej pouÏívaním.
Predpisy niektorej krajiny môÏu prípadne
obmedzovaÈ vek obsluhujúcej osoby. Keì
strunovú kosaãku nepouÏívate, uschovávajte ju
tak, aby nebola dosiahnuteºná pre deti.
Tento prístroj nie je dovolené pouÏívaÈ t˘m
osobám (vrátane detí), ktoré majú telesné
obmedzenia, ktoré majú oslaben˘ zrak,
oslaben˘ sluch alebo sú du‰evne postihnuté,
alebo ktor˘m ch˘bajú skúsenosti a vedomosti,
pokiaº nie pod dohºadom osoby zodpovednej
za ich bezpeãnosÈ alebo v prípade, Ïe boli
zauãené v pouÏívaní tohto prístroja.
Dávajte pozor na deti a postarajte sa o to, aby sa
s t˘mto prístrojom nemohli hrávaÈ.
Nikdy nepouÏívajte strunovú kosaãku vtedy, keì
sa v bezprostrednej blízkosti zdrÏiavajú deti
alebo domáce zvieratá.
Obsluhujúca osoba alebo uÏívateº je
zodpovedn˘ za úrazy a ‰kody spôsobené in˘m
ºuìom alebo na ich vlastníctve.
Skôr ako sa budete dot˘kaÈ rotujúcej struny,
poãkajte, k˘m sa úplne zastaví. Po vypnutí
motora rotuje struna e‰te ìalej a mohla by Vám
spôsobiÈ poranenie.
Strunovú kosaãku pouÏívajte len za denného
svetla alebo pri dobrom umelom osvetlení.
Podºa moÏnosti nepouÏívajte strunovú kosaãku
vtedy, keì je tráva mokrá.
Pri prenose/preváÏaní strunovej kosaãky na
miesto pouÏitia alebo späÈ vÏdy vypnite vypínaã.
Pred zapnutím dajte ruky a nohy preã od
rotujúcej struny.
Nedávajte ruky ani chodidlá do blízkosti
rotujúcich súãiastok ani pod ne.
Nikdy nepouÏívajte v tejto strunovej kosaãke
oceºovú strunu.
Strunovú kosaãku pravidelne kontrolujte a
vykonávajte jej údrÏbu.
Strunovú kosaãku dávajte opravovaÈ len v
autorizovan˘ch servisn˘ch opravovniach.
VÏdy zabezpeãte, aby neboli vetracie ‰trbiny
motora zanesené zvy‰kami trávy.
ChráÀte sa pred poranením, ktoré Vám môÏe
spôsobiÈ vloÏen˘ pomocn˘ nôÏ, ktor˘ odsekáva
dÍÏku struny (lanka). Po vloÏení/zavedení struny
(lanka) otoãte kosaãku vÏdy do vodorovnej
pracovnej polohy, aÏ potom ju môÏete zapnúÈ.
V polohe na kosenie pri kraji trávnika
nevykonávajte prísun ani rezanie struny.
Bezpeãnostné pokyny
360°
F 016 L70 621.book Seite 1 Montag, 30. November 2009 3:03 15
108 F 016 L70 621 09.11
108

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Het snoeidraad van mijn Bosch art 23 combitrim is na enkele sec. gebruik (in gewoon gras!) alweer te kort, wat kan er aan de hand zijn? Gesteld op 18-4-2020 om 15:30

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • waar vind ik een beschrijving voor het vervangen van de draadspoel ?

  Gesteld op 19-9-2016 om 10:41

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Had ook het zelfde probleem. Nu lukt het probleemloos. Bedoeling is dat het pijltje op de spoel terug gedraaid wordt (dus naar links) tot aan het pijltje op het onderste gedeelte. Plaats gewoon een schroevendraaier horizontaal tussen de schroeven onderaan het onderste gedeelte zodat het onderste stuk geblokkeerd wordt. Nu kan je vrij gemakkelijk de spoel terug draaien. Geantwoord op 8-5-2017 om 11:13

   Waardeer dit antwoord (38)Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Bosch ART 23 COMBITRIM bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Bosch ART 23 COMBITRIM in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, English, Français, Italiano, Português, Espanol, Polski, Türkiye, Dansk, Svenska, Norsk, Suomi als bijlage per email.

De handleiding is 4,61 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info