Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/194
Pagina verder
Polski - 2
Zawsze kontrolowaç szczeliny wentylacyjne, czy
nie så zanieczyszczone resztkami trawy.
Nale†y uwa†aç, aby nie doznaç obra†eµ
spowodowanych no†em, s∆u†åcym do przecinania
nici wzd∆u†. Po uzupe∆nieniu lub podregulowaniu
†y∆ki podkaszark∑ mo†na w∆åczaç dopiero po
ustawieniu jej w pozycji poziomej.
W pozycji s∆u†åcej do podkaszania kraw∑dzi nie
wolno przycinaç ani regulowaç nici.
Wy∆åczyç podkaszark∑ i wyjåç wtyk z gniazda
sieciowego:
zawsze przed pozostawieniem urzådzenia bez
nadzoru
przed wymianå nici tnåcej
w przypadku splåtania przewodu
przed czyszczeniem lub przyståpieniem do prac
konserwacyjnych przy podkaszarce.
Urzådzenie przechowywaç w bezpiecznym,
suchym i niedost∑pnym dla dzieci miejscu. Nie
umieszczaç innych przedmiotøw na obudowie
urzådzenia.
Dla w∆asnego bezpieczeµstwa wymieniaç
natychmiast zu†yte lub uszkodzone cz∑∂ci.
Upewniç si∑, czy cz∑∂ci zamienne zosta∆y
wyprodukowane przez firm∑ Bosch.
Urzådzenie przeznaczone jest do ∂cinania trawy
oraz chwastøw, rosnåcych pod krzewami, przy
krzewach i na kraw∑dziach trawnika, ktørych nie
daje si∑ skosiç kosiarkå.
Prawid∆owa eksploatacja urzådzenia powinna
odbywaç si∑ w temperaturze otoczenia od 0 °C do
40 °C.
Niniejsza instrukcja zawiera wskazøwki dotyczåce
prawid∆owego monta†u oraz bezpiecznego
u†ytkowania urzådzenia. Nale†y dok∆adnie
zapoznaç si∑ z jej tre∂ciå.
Urzådzenie nale†y ostro†nie wyjåç z opakowania i
upewniç si∑, czy w opakowaniu znajdujå si∑
nast∑pujåce elementy:
Podkaszarka
Pokrywa ochronna
Uchwyt przestawny (zamontowany)
Kø∆ka (tylko ART 30/3000 COMBITRIM)
Kab∆åk dystansowy chroniåcy kor∑ drzew (tylko
ART 30/3000 COMBITRIM)
Bardzo mocna niç
Instrukcja obs∆ugi
W przypadku stwierdzenia braku lub uszkodzenia ktørego∂
z elementøw, nale†y skontaktowaç si∑ ze sklepem, w
ktørym dokonali Paµstwo zakupu.
Dane techniczne
Podkaszarka ART 23 COMBITRIM/
ART 2300 COMBITRIM
ART 26 COMBITRIM/
ART 2600 COMBITRIM
ART 30 COMBITRIM/
ART 3000 COMBITRIM
Numer katalogowy
3 600 H78 B.. 3 600 H78 C.. 3 600 H78 D..
Moc nominalna [W] 400 450 500
Pr∑dko∂ç obrotowa
bez obciå†enia [min
-1
] 12 000 11 500 10 500
Regulacja naciågu
nici Pro-pø∆atutomatyczna Pro-pø∆atutomatyczna Pro-pø∆atutomatyczna
Uchwyt przestawny
Kåtowe ustawienie
g∆owicy/ustawienie do
podkaszania kraw∑dzi
Grubo∂ç nici tnåcej [mm] Ø 1,6 Ø 1,6 Ø 1,6
¤rednica ci∑cia [cm] 23 26 30
D∆ugo∂ç nici [m] 8 8 8
Bardzo mocna niç [mm] Ø 2,4 Ø 2,4 Ø 2,4
Ci∑†ar (bez osprz∑tu
dodatkowego) [kg] 2,7 3,0 3,2
Klasa ochrony
/ II / II / II
Numer seryjny Zob. numer seryjny 16 (tabliczka znamionowa) na urzådzeniu.
U†ytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem
Wst∑p
Wyposa†enie standardowe
F 016 L70 621.book Seite 2 Montag, 30. November 2009 3:03 15
95 F 016 L70 621 09.11
95

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Het snoeidraad van mijn Bosch art 23 combitrim is na enkele sec. gebruik (in gewoon gras!) alweer te kort, wat kan er aan de hand zijn? Gesteld op 18-4-2020 om 15:30

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • waar vind ik een beschrijving voor het vervangen van de draadspoel ?

  Gesteld op 19-9-2016 om 10:41

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Had ook het zelfde probleem. Nu lukt het probleemloos. Bedoeling is dat het pijltje op de spoel terug gedraaid wordt (dus naar links) tot aan het pijltje op het onderste gedeelte. Plaats gewoon een schroevendraaier horizontaal tussen de schroeven onderaan het onderste gedeelte zodat het onderste stuk geblokkeerd wordt. Nu kan je vrij gemakkelijk de spoel terug draaien. Geantwoord op 8-5-2017 om 11:13

   Waardeer dit antwoord (38)Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Bosch ART 23 COMBITRIM bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Bosch ART 23 COMBITRIM in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, English, Français, Italiano, Português, Espanol, Polski, Türkiye, Dansk, Svenska, Norsk, Suomi als bijlage per email.

De handleiding is 4,61 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info