Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/194
Pagina verder
Suomi - 6
Sähkötyökalu, lisätarvikkeet ja pakkaukset tulee toi-
mittaa ympäristöystävälliseen uusiokäyttöön.
Vain EU-maita varten:
Älä heitä sähkötyökaluja talousjättei-
siin!
Eurooppalaisen vanhoja sähkö- ja
elektroniikkalaitteita koskevan direk-
tiivin 2002/96/EY ja sen kansallisten
lakien muunnosten mukaan, tulee
käyttökelvottomat sähkötyökalut kerätä erikseen ja
toimittaa ympäristöystävälliseen uusiokäyttöön.
Asiakaspalvelu vastaa tuotteesi korjausta ja huoltoa
sekä varaosia koskeviin kysymyksiin. Räjähdyspii-
rustuksia ja tietoja varaosista löydät myös osoit-
teesta:
www.bosch-pt.com
Bosch-asiakasneuvontatiimi auttaa mielellään sinua
tuotteiden ja lisätarvikkeiden ostoa, käyttöä ja sää-
töä koskevissa kysymyksissä.
Suomi
Robert Bosch Oy
Bosch-keskushuolto
Pakkalantie 21 A
01510 Vantaa
Puh.: +358 (09) 435 991
Fax: +358 (09) 870 2318
www.bosch.fi
Melun mittausarvot on määritetty 2000/14/EY mu-
kaan (1,60 m korkeus, 1 m etäisyys).
Laitteen tyypillinen A-painotettu melutaso on: Äänen
painetaso 85 dB(A); äänen tehotaso 95 dB(A). Epä-
varmuus K=1 dB.
Käytä kuulonsuojaimia!
Värähtelyn yhteisarvot (kolmen suunnan vektori-
summa) mitattuna EN 60335 mukaan:
Värähtelyemissioarvo a
h
=3,5 m/s
2
, epävarmuus
K=2 m/s
2
.
Vakuutamme yksin vastaavamme siitä, että koh-
dassa Tekniset tiedot selostettu tuote vastaa seu-
raavia standardeja tai standardoituja asiakirjoja:
EN 60335 direktiivien 2004/108/EY, 98/37/EY
(28.12.2009 asti), 2006/42/EY (29.12.2009 alkaen),
2000/14/EY määräysten mukaan.
2000/14/EY: Taattu äänen tehotaso 96 dB(A).
Yhteensopivuuden arviointimenetelmä liitteen VI
mukaan.
Tuotelaji: 33
Nimetty tarkastusasema: SRL, Sudbury, England,
Nr. 1088
Tekniset tiedot osoitteesta: Bosch Lawn and Garden
Ltd., PT-LG/EAE, Stowmarket, Suffolk IP14 1EY,
England
Leinfelden, 21.10.2009
Dr. Egbert Schneider Dr. Eckerhard Strötgen
Senior Vice President Head of Product
Engineering Certification
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
Pidätämme oikeuden muutoksiin
Hävitys
Asiakaspalvelu ja
asiakasneuvonta
Yhdenmukaisuusvakuutus
F 016 L70 621.book Seite 6 Montag, 30. November 2009 3:03 15
79 F 016 L70 621 09.11
79

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Het snoeidraad van mijn Bosch art 23 combitrim is na enkele sec. gebruik (in gewoon gras!) alweer te kort, wat kan er aan de hand zijn? Gesteld op 18-4-2020 om 15:30

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • waar vind ik een beschrijving voor het vervangen van de draadspoel ?

  Gesteld op 19-9-2016 om 10:41

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Had ook het zelfde probleem. Nu lukt het probleemloos. Bedoeling is dat het pijltje op de spoel terug gedraaid wordt (dus naar links) tot aan het pijltje op het onderste gedeelte. Plaats gewoon een schroevendraaier horizontaal tussen de schroeven onderaan het onderste gedeelte zodat het onderste stuk geblokkeerd wordt. Nu kan je vrij gemakkelijk de spoel terug draaien. Geantwoord op 8-5-2017 om 11:13

   Waardeer dit antwoord (38)Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Bosch ART 23 COMBITRIM bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Bosch ART 23 COMBITRIM in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, English, Français, Italiano, Português, Espanol, Polski, Türkiye, Dansk, Svenska, Norsk, Suomi als bijlage per email.

De handleiding is 4,61 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info