Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/12
Pagina verder
BORETTI b.v.
De Dollard 17
1454 AT Watergang
T +31(0)20-4363439
F +31(0)20-4361326
E info@boretti.com
The Netherlands
n.v. BORETTI s.a.
Rupelweg 16
2850 BOOM
T +32-(0)3-4508180
F +32-(0)3-4586847
E info@boretti.com
Belgium
BORETTI s.l.
Oficina en Avd. de la Barrosa 63c
11139 Chiclana de la Frontera (Cadiz)
T +34 956 494684
F +34 956 494150
E info@boretti.com
Spain
Manufacturer:
Grand Hall Enterprises Co. Ltd.
9th Fl. No 298 Rueiguang Rd
Neihu, Taipei, Taiwan
P80140164K Printed 1/2007
All specifications are subject to
change without notice.
Toutes les caractéristiques sont
susceptibles d’être modifiées sans
préavis.
Alle specificaties kunnen zonder
voorafgaande kennisgeving worden
gewijzigd.
Todas las especificaciones están
sujetas a cambios sin previo aviso.
BE
NOTE: This information is a guide only. Items included in your BBQ specification may
differ depending on region or specific dealer specification.
GB
NOTE: Ces renseignements sont donnés à titre indicatif. Il est possible que les
articles inclus dans les spécifications de votre barbecue diffèrent selon la région ou
les caractéristiques stipulées par le concessionnaire.
FR
BENL
ATTENTIE: Deze informatie is alleen bedoeld als gids. Onderdelen in uw BBQ
specificatie en pakket kunnen per regio of per dealer verschillen.
NOTA: Esta información es una guía únicamente. Es posible que las
indicaciones incluidas en las especificaciones de su Asador sean diferentes según la
región o las especificaciones específicas del representante.
ES
www.boretti.com
12

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Boretti BBQ Modulo Professional bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Boretti BBQ Modulo Professional in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 0,74 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info