Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/34
Pagina verder
12
EN
USE
Controls prior to start up
Before st starting ensure
that the grid voltage and frequency match those featured on the
specicaton plate.
that the pump shaft turns freely.
that te pump body is completely full of water-ll by unscrewing the
corresponding priming plug.
The pump .should never be operated dry.
Start-up
1. Open all gate valves in the suction and discharge lines.
2. Switch on the power and the pump will start automatically. Öffnen Sie
alle eventuell vorhandenen Schieberventile in Druck- und Ansaugleitung.
3. Stellen Sie den Hauptschalter auf EIN. Die Pumpe startet sofort. While
doing so, leave the discharge tap open to bleed any air there may be in
the system. Then close the tap and the assembly will shut down when it
reaches masimum pump pressure.
4. Verify the motor sense of rotating is clockwise, checked from the fan
cover (g 2).
5. If the assembly does not opeate, does not pruduce pressure or does
not shut down, try to discover the cause of the problem consulting the
troubleshooting guide provided below.
Maintenance
The unit does not require any specic maintenance. Notwithstandig, we
recommend that thery be emptied when temperatures are low and there is a
risk of freezing or if the unit is not to be used for a long period of time. If the
unit is not to be used for a very long period, it must be cleaned and stored in a
dry, well-ventilated space.
12

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Blumfeldt 10034756 Liquidflow 800 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Blumfeldt 10034756 Liquidflow 800 in de taal/talen: Deutsch, English, Français, Italiano, Espanol als bijlage per email.

De handleiding is 0.37 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info