715949
62
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/64
Pagina verder
62
11. Co robić w razie problemów?
Problem Przyczyna Usunięcie usterki
Głowice masujące
obracają się
spowolnione.
Głowice są zbyt mocno
obciążone.
Uwolnić głowice od nacisku.
Głowice masujące
nie poruszają się.
Urządzenie nie jest
podłączone do prądu.
Włóż zasilacz i włącz urządzenie.
12. Utylizacja
UWAGA
Ze względu na ochronę środowiska naturalnego po zakończeniu okresu eksploatacji urządze-
nia nie należy go wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Utylizację należy zlecić
w odpowiednim punkcie zbiórki w danym kraju. Urządzenie należy zutylizować zgodnie z
dyrektywą o zużytych urządzeniach elektrycznych i elektronicznych – WEEE (Waste Electri-
cal and Electronic Equipment). W razie pytań należy zwrócić się do odpowiedniej instytucji
odpowiedzialnej za utylizację.
13. Dane techniczne
Napięcie zasilacza:
Wejście
Wyjście:
100-240 V~; 50/60 Hz; 0,5 A
12,0 V
1,5 A; 18,0 W
Średnia wydajność podczas eksploatacji: ≥ 86,30%
Sprawność przy niskim obciążeniu (10 %): ≥ 84,95 %
Pobór mocy przy braku obciążenia: ≤ 0,05 W
Wymiary: 33 x 20 x 11,5 cm
Masa: ~ 1,41 kg
14. Gwarancja / serwis
Firma Beurer GmbH, Söflinger Straße 218, D-89077 Ulm (zwana dalej „Beurer”) udziela gwarancji na ten
produkt na następujących warunkach i w poniżej opisanym zakresie.
Poniższe warunki gwarancji nie naruszają ustawowych zobowiązań gwarancyjnych sprzedającego
wynikających z umowy kupna zawartej z kupującym.
Gwarancja obowiązuje również w sposób nienaruszający bezwzględnie obowiązujących przepisów
dot. odpowiedzialności.
Firma Beurer gwarantuje bezawaryjne działanie oraz kompletność niniejszego produktu.
Obowiązujący na całym świecie okres gwarancji obejmuje 3 lata/lat, licząc od zakupu nowego, nieużywanego
produktu przez kupującego.
Niniejsza gwarancja dotyczy tylko produktów nabytych przez kupującego jako konsumenta wyłącznie w
celach prywatnych w ramach użytku domowego.
Obowiązuje prawo niemieckie o ile jest to prawnie dopuszczalne.
Jeśli w okresie obowiązywania gwarancji produkt zostanie uznany za niekompletny lub wadliwy w działaniu
zgodnie z poniższymi postanowieniami, firma Beurer bezpłatnie wymieni go lub naprawi zgodnie z niniejszymi
warunkami gwarancji.
62

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Beurer MG 149 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Beurer MG 149 in de taal/talen: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Spaans, Pools, Turks als bijlage per email.

De handleiding is 4,97 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info