Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/40
Pagina verder
Gebruikershandleiding
3
Nederlands
Het apparaat moet aangesloten zijn op een aardlekschakelaar met een
nominale aanspreekstroom van maximaal 30mA.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN - Gebruik
Het huis en het verwarmingselement worden tijdens het gebruik erg
heet. Let op dat u zich niet verbrandt.
Gebruik de barbecue alleen met een correct geïnstalleerd en
vergrendeld verwarmingselement.
Vul de basis altijd met water voordat u het apparaat inschakelt. Dit heeft
de volgende voordelen:
- vermindert rookontwikkeling tijdens grillen
- maakt het reinigen na gebruik eenvoudiger
- koelt het apparaat tijdens gebruik
Deze barbecue is niet geschikt voor het gebruik van houtskool.
Trek de stekker nooit aan het snoer of met natte handen uit het
stopcontact.
Haal de stekker uit het stopcontact:
- als u het apparaat niet gebruikt
- als er tijdens het gebruik een storing ontstaat
- voordat u het apparaat gaat schoonmaken
Laat de barbecue volledig afkoelen en verwijder het verwarmingselement
voordat u de opvangschaal leegt, of het apparaat reinigt en vervolgens
opbergt.
Let op dat het snoer niet in aanraking komt met de hete delen van het
apparaat.
Houd altijd toezicht als de barbecue is ingeschakeld.
Zet het apparaat altijd op een vlakke, veilige en hittebestendige
ondergrond.
Zet de barbecue nooit in een hoek of direct tegen een muur. De afstand
van het apparaat tot de muur moet minimaal 20 cm bedragen.
De barbecue mag niet aan vocht blootstaan. Gebruik het apparaat dus
niet als het regent en bewaar het op een droge plaats.
Let erop dat zich geen licht ontvlambaar materiaal in de buurt van het
ingeschakelde apparaat bevindt.
Bedek het grillrooster nooit met aluminium folie, borden, etc.
Til het apparaat alleen op met behulp van de handgrepen aan de zijkant
van het apparaat.
Dompel het verwarmingselement, stekker of snoer nooit onder in water
of een andere vloeistof.
Gebruik het apparaat alleen voor het doel, zoals dat in deze
gebruiksaanwijzing omschreven staat.
3

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Bestron AJA902S bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Bestron AJA902S in de taal/talen: Deutsch, English, Espanõl, Français, Italiano, Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 4,12 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info