659777
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/4
Pagina verder
1
ALGEMEEN OVERZICHT
Deze elektronische timer biedt u de mogelijkheid om gerechten te serveren op het gewenste tijdstip. Het
enige wat u moet doen, is de kooktijd en eindtijd instellen. Het kan ook gebruikt worden als wekker. U
stelt de gewenste tijd in en als deze verstreken is, wordt u gewaarschuwd door een geluidssignaal.
AANZETTEN
Bij het aanzetten, knipperen de klok (00:00) en de 'A' op het display. De timer kan niet worden ingesteld
en de klok moet aangepast worden. Om de timer in te stellen, moet u eerst overschakelen naar de
handmatige modus.
HANDMATIGE MODUS
DE JUISTE TIJD INSTELLEN
U kunt de tijd enkel instellen wanneer de oven niet in werking is. Druk eerst tegelijkertijd op de + en
toetsen. Met de + toets kunt u de klok vooruit zetten, met de toets zet u klok achteruit. Als u deze
toetsen lang ingedrukt houdt, zullen de cijfers sneller veranderen.
1) Druk op de 'F' toets om naar de
handmatige modus te gaan.
2) Druk tegelijkertijd op + en toetsen om naar
de handmatige modus te gaan.
of
1) Druk tegelijkertijd op + en .
2) Met behulp van + of toetsen, kunt u het
tijdstip van de dag instellen.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Belling 3-knops Led timer bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Belling 3-knops Led timer in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,53 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info