Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/9
Pagina verder
2
01. Stay safe
In order to enjoy a long and joyful experience
with Beam there are a couple of things to keep
in mind. Read the following section about
safety and regulations before using Beam.
Never leave the power cord plugged in
without a Beam screwed in
Do not unscrew Beam with the power
plugged in or switched on
Always turn Beam off manually by holding
down the button for two seconds and
follow the instructions on the screen
before unplugging
Disconnect the power plug by pulling the
plug, not the cord
You spill something onto Beam
You exposed Beam to water or dampness
You dropped Beam
There is a lightning storm going on outside
When there is smoke or a strange smell
coming from Beam
Privacy information
Once connected with your network, Beam will
share your local ip address with the webserver,
enabling you to control Beam via the website:
www.controlmybeam.com
If one of the following things happen, directly
unplug the power of Beam:
Don’t forget to read the rest of the safety instructions starting on page 7 of this manual before using Beam to prevent any
potential accidents and misuse
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Beam Beam bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Beam Beam in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 0,31 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Beam Beam

Beam Beam Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 9 pagina's

Beam Beam Gebruiksaanwijzing - Français - 9 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info