Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/9
Pagina verder
58
INDEX F
AVANT D'UTILISER LE LAVE-VAISSELLE
PAGE
59
CONSEILS POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
PAGE
59
PRÉCAUTIONS ET RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES
PAGE
59
COMMENT ÉCONOMISER L'ÉLECTRICITÉ ET L'EAU
PAGE
59
COMMENT REMPLIR LE RÉSERVOIR À SEL
PAGE
60
COMMENT REMPLIR LE DISTRIBUTEUR DE LIQUIDE DE
RINÇAGE
PAGE
61
COMMENT REMPLIR LE DISTRIBUTEUR DE DÉTERGENT
PAGE
62
COMMENT UTILISER LE LAVE-VAISSELLE
PAGE
63
BRANCHEMENTS
PAGE
64
NETTOYAGE ET ENTRETIEN
PAGE
65
DIAGNOSTIC RAPIDE
PAGE
66
SERVICE APRÈS-VENTE
PAGE
66
Pour obtenir entière satisfaction de votre lave-vaisselle, nous vous recommandons de lire
attentivement le mode d'emploi et de consulter le tableau des programmes de lavage.
94000-fr.fm5 Page 58 Thursday, September 13, 2001 4:14 PM
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Vaatwasser GSF4862 geeft storing F7 wat is dit ? Gesteld op 18-11-2009 om 16:37

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • De F7 is een indicatie dat de toevoer van het water onvoldoende is. Dat wordt gemeten door een flowmeter in de bodem van de vaatwasser.
   Wij hadden dat ook vaak, maar niet altijd. Het is weggebleven nadat iemand de tip heeft gegeven om een keer met een lege vaatwasser het heetste programma te draaien, met een hand soda op de bodem. Geantwoord op 10-9-2010 om 18:57

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Bauknecht GSF4862 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Bauknecht GSF4862 in de taal/talen: Français als bijlage per email.

De handleiding is 0,22 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info