784765
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
Mode
Afhankelijk van de systeem configuratie, kan het mogelijk zijn dat
veranderingen in de instellingen niet toegestaan zijn omdat deze
versleuteld zijn in de Standaard Mode.
Mode kan aangepast worden door op "Temp" en vervolgens op
"Light" te drukken.
Standard Mode handhaaft de ingestelde temperatuur. verschijnt
tijdelijk wanneer u overschakelt naar de standaardmodus.
Economy Mode verwarmt de spa volgens de ingestelde temperatuur
alleen tijdens de filter cyclus. wordt weergegeven wanneer het
water niet op de ingestelde temperatuur is en wordt afgewisseld
met de watertemperatuur wanneer de pomp draait.
Sleep Mode verwarmt de spa tot 20 ° F / 10 ° C van de ingestelde
temperatuur alleen tijdens de filter cyclus. wordt weergegeven
wanneer het watertemperatuur niet actueel is en wordt afgewisseld
met de watertemperatuur wanneer de pomp draait.
Cool WarmLightJets
Temp Control (80°F - 104°F / 26°C - 40°C)
De laatst gemeten watertemperatuur wordt constant weergegeven.
De huidige watertemperatuur wordt alleen weergegeven wanneer
de pomp tenminste 1 minuut loopt.
Op panelen met alleen een "Temp" of "Set" knop, druk eenmaal op
de knop, om de ingestelde temperatuur weer te geven. Om de
ingestelde temperatuur te veranderen, druk een tweede keer op de
knop voordat het scherm stopt met knipperen.
Met elke druk op de knop zal de ingestelde temperatuur ofwel blijven
verhogen of verlagen.
Indien een andere temperatuur gewenst is, laat dan het scherm
terugkeren naar de huidige temperatuur van het water en stel
vervolgens de gewenste temperatuur in door op de knop te drukken.
Op panelen met 'Warm' en 'Cool' knoppen, druk één keer op "Warm"
of "Cool" om de ingestelde temperatuur weer te geven. Om de
ingestelde temperatuur te veranderen, druk een tweede keer op de
knop voordat het scherm stopt met knipperen.
Met elke druk op "Warm" of "Cool" kan de temperatuur aangepast
worden.
Na drie seconden zal het display stoppen met knipperen en wordt de
huidige temperatuur weergeven.
Jets
Druk op "Jets" om de pomp in of uit te schakelen en om te wisselen
tussen lage en hoge snelheden (indien aanwezig). Als de pomp blijft
draaien, zal deze na een vooraf ingestelde tijdsduur automatisch
stoppen. Bij bepaalde systemen kan dit tot 2 uur duren bij een lage
snelheid. Een lage snelheid wordt van tijd tot tijd automatisch
ingeschakeld waarbij het niet mogelijk is om deze uit te schakelen via
het panel maar de hoge snelheid kan wel worden bediend.
De ozon generator (indien aanwezig) zal activeren wanneer de
instelling op lage snelheid staat.
Button vormen en labels kunnen verschillen.
Balboa 300F-Series Handleiding
Alleen voor systemen met software v41
Eerste inbedrijfstelling
Uw spa zal in Priming -modus ( ) gaan wanneer deze wordt
aangezet. Tijdens de Priming modus, druk op de "Jets" toets en
zorg ervoor dat de pomp vrij is van lucht. Priming modus duurt
minder dan 5 minuten. Druk op "Temp" om af te sluiten. Na de
Priming -modus , gaat de spa in de standaardmodus (zie
paragraaf Modi). Sommige panelen hebben geen "Temp" knop.
Op deze panelen worden de toetsen "Set", "Warm" of "Cool"
gebruikt .
Dit document is bedoeld voor de VS en GS systemen 300F die gebruik maken van de software v41 met alleen
Balboa Panelen VL200 tot VL406. www.balboa-instruments.com
Licht
Druk op de "Light" om de spa verlichting te bedienen. Deze
wordt na 4 uur automatisch uitgeschakeld.
Vooraf ingestelde filtercycli
De eerste vooraf ingestelde filter cyclus begint 6 minuten nadat de
spa wordt aangezet. De tweede vooraf ingestelde filter cyclus
begint 12 uur later.
De filterduur is programmeerbaar voor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, of 8 uur. De
standaard filter is 1 uur. Om in te stellen drukt u op "Temp" en
vervolgens op "Jets". Druk weer op "temp" om aanpassingen te
doen. Druk op "Jets" om de programmering te verlaten.
Pomp 1 lage snelheid, is verantwoordelijk voor verwarming en filtratie
en wordt simpel “pomp” genoemd.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Balboa 300F-Series Enjoy bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Balboa 300F-Series Enjoy in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0.22 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info