Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/42
Pagina verder
SOLIUS
PANNEAU RAYONNANT
VERSIONS HORIZONTALES ET VERTICALES
Radiant panel heater - Horizontal and vertical
GARANTIE
DOCUMENT À CONSERVER PAR L’UTILISATEUR,
À PRÉSENTER UNIQUEMENT EN CAS DE RÉCLAMATION
n La durée de garantie est de 2 ans à compter de la date d’installation ou d’achat et ne saurait excéder
30 mois à partir de la date de fabrication en l’absence de justificatif.
n Atlantic assure l’échange ou la fourniture des pièces reconnues défectueuses à l’exclusion de tous
dommages et intérêts.
n Les frais de main d’œuvre, de déplacement et de transport sont à la charge de l’usager.
n Les riorations provenant d’une installation non conforme, d’un réseau d’alimentation ne respectant
pas la norme NF EN 50160, d’un usage anormal ou du non respect des prescriptions de ladite notice
ne sont pas couvertes par la garantie.
n Les dispositions des présentes conditions de garantie ne sont pas exclusives du bénéfice, au profit de
l’acheteur, de la garantie légale pour défauts et vices cachés qui s’applique en tout état de cause dans
les conditions des articles 1641 et suivants du code civil.
n Présenter le présent certificat uniquement en cas de réclamation auprès du distributeur ou de votre
installateur, en y joignant votre facture d’achat.
SATC
Rue Monge - ZI Nord
85002 LA ROCHE SUR YON Cedex
* Ces renseignements se trouvent sur la plaque signalétique, côté gauche de l’appareil.
TYPE DE L’APPAREIL* : ...............................................................................................
N° DE SÉRIE* : .............................................................................................................
LE NOM ET L’ADRESSE DU CLIENT : ...........................................................................
.....................................................................................................................................
Cachet du distributeur
www.atlantic.fr
NOTICE D’UTILISATION ET D’INSTALLATION
Installation and operating manual
F
GB
Edition 2010
GUIDE À CONSERVER
PAR L’UTILISATEUR
Manual to be retained by the user
Tous les litiges relèvent de la compétence exclusive
des tribunaux de la Roche-sur-Yon.
notice SOLIUS ECODOMO inversé.indd 1 20/04/10 14:40
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Atlantic Solius Ecodomo bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Atlantic Solius Ecodomo in de taal/talen: English, Français als bijlage per email.

De handleiding is 7,04 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info