613621
24
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/24
Pagina verder
24
В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОБЛЕМ
Прибор не греет :
Убедитесь в том, что выключатели установки находятся во включенном положении, а также
что ограничитель мощности (если имеется) не отключил прибор. Проверьте температуру
воздуха.
Прибор греет без остановки :
Проверьте, что прибор не находится на сквозняке.
Прибор не следует указаниям программирующего устройства (для оснащенной моде-
ли): Убедиться в правильном использовании программирущего устройства или проверить
правильную установку K7 Program на свое место и его работу (батарейка?).
Работа электронных приборов с микропроцессором может быть нарушена помехами
других важных приборов ( не соответсвующих нормам CE, определяющим уровень защи-
ты от помех). В случае возникновения проблем (термостат заблокирован…) отключить
питание прибора в течение приблизительно 5 минут, чтобы перезапустить прибор.
Если проблема возникает регулярно, обратитесь к Вашему поставщику электроэнер-
гии чтобы проверить питание.
УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ :
ДОКУМЕНТ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
(
представить это свидетельство только в случае рекламации дистрибьютору или вашему
подрядчику
)
- Длительность гарантии составляет два года от даты установки или покупки и не
может превышать 30 месяцев от даты изготовления в случае отсутствия оправ-
дательных документов установки или покупки прибора.
- Гарантия покрывает замену или поставку неисправных деталей, но не возмеще-
ние убытков.
- Оплата рабочей силы и транспорта относятся на счет пользователя.
- Повреждения по причине несоответствующей установки, неправильного
использования или несоблюдения приведенных в этом руководстве инструкций
не покрываются гарантией.
- Представить это свидетельство только в случае рекламации дистрибьютору или
вашему подрядчику, приложив к нему счет на приобретенный прибор.
ТИП ПРИБОРА * : __________________________________________________________
N0.СЕРИИ * : ______________________________________________________________
ФАМИЛИЯ И АДРЕС ПОКУПАТЕЛЯ : __________________________________________
*
Эти сведения указаны на фирменном щитке
,
расположенном с левой стороны прибора
.
RSGHEP10 Janv 11 12-80-0050-B
24

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Atlantic SOLIUS bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Atlantic SOLIUS in de taal/talen: Nederlands, Engels, Frans, Spaans als bijlage per email.

De handleiding is 0,58 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info