Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/59
Pagina verder
Néfertiti
F
GB
D
NL
SP
P
Notice d’utilisation et d’installation
Guide à conserver par lutilisateur
Guide to be kept by the user / Vom Benutzer aufzubewahrendes Hanbuch / Door de gebruiker te bewaren gids /
Guía que deberá conservar el usuario / Guia a conservar pelo utilizador
Radiateur sèche-serviettes électrique
Modèle classique et ventilo
Electronic towel-drying heater - Electrical version - Conventional and fan models / Elektronischer Handtuuchtrockner - Elektro-version -
Modelle Classique und Ventilo / Elektronische droogradiator - Elektrisch model - Klassieke en Ventilatie modellen / Radiator secatoallas
electrónico - Versión eléctrica - Modelos Clásico y Ventilo / Toalheiro electnico - Versão eléctrica - Modelos "Classique" e "Ventilo"
Visuel non contractuel
User and installation manual / Gebrauchs- und Installations-anweisung / Gebruiks- en instal-
latiehandleiding / Manual de utilización e instalación / Manual do Utilizador e de Instalação /
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Atlantic Nefertiti bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Atlantic Nefertiti in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, English, Français, Português, Espanol als bijlage per email.

De handleiding is 3,6 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info