733233
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
SIGNO
Volvo XC60 Reling 07/2017–
Volvo XC40 Reling 03/2018–
ca. 6 Nm
TX 30
(Part.No.
9904700324
)
4 5
Atera GmbH
Im Herrach 1
D-88299 Leutkirch
Internet: www.atera.de
Volvo
XC60 07/2017–
(
mit Reling / with rail / avec rails de toit)
XC40 03/2018–
(mit Reling / with rail / avec rails de toit)
Part-No. : 044 354
Part-No. : 045 354
Part-No. : 044 354
Part-No. : 045 354
SIGNO
WichtigeÊVerwendungs-ÊundÊWarnhinweise
I
mportantÊusageÊnotesÊandÊwarnings
InstructionsÊetÊmisesÊenÊgardeÊimportantes
B
elangrijkeÊaanwijzingenÊvoorÊgebruikÊenÊterÊwaarschuwing
ImportantiÊistruzioniÊperÊl'usoÊeÊavvertenzeÊgenerali
IndicacionesÊdeÊusoÊyÊadvertenciasÊimportantes
D•le itŽÊpokynyÊproÊpou ’v‡n’ÊaÊupozorn!n’
Wa"neÊws kaz—wkiÊd otycz#ceÊ stosowania Êproduktu ÊiÊostrze "eniaÊ
I
nstruc$iuniÊgeneraleÊdeÊutilizareÊ%iÊavertismente
D
™le itŽÊpokynyÊnaÊpou itieÊaÊupozornenia
V
igtigeÊanvendelses-ÊogÊadvarselshenvisninger
TŠrkeitŠÊkŠyttšohjeitaÊjaÊvaroituksia
&()*+,Ê.*/01234..Ê56Ê./567896:(*.;Ê.Ê51,<251,)<(;=.,Ê23(9(*.>
D
GB
F
N
L
I
E
CZ
P
L
R
O
SK
D
K
FIN
R
US
o
s
o
w
waw
v
v
e
r
c
i
a
s
i
m
u
p
o
z
m
p
o
r
v
o
o
r
g
e
b
r
u
i
k
e
n
p
e
r
l
'
u
s
o
n
z
e
g
e
n
e
e
u
s
o
y
a
d
t
e
s
o
k
y
k
n
y
p
r
e
w
s
k
a
k
z
z
e
"
e
n
i
a
I
n
s
t
r
u
c
$
i
u
n
i
g
e
n
e
r
a
l
e
d
e
u
t
i
l
i
z
a
r
e
%
i
a
v
e
r
t
i
s
m
e
n
t
e
SIGNO
W
ichtigeÊVerwendungs-ÊundÊWarnhinweise
ImportantÊusageÊnotesÊandÊwarnings
Ê
ÊÊ
&()*+,Ê.*/01234..Ê56Ê./567896:(*.;Ê.Ê51,<251,)<(;=.,Ê23(9(*.>
D
GB
F
N
L
I
E
C
Z
PL
R
O
S
K
D
K
F
IN
RUS
S
IGNO
X
XXXXXXX
X
XXXXX XX–XXXX
Art.-Nr. / Part-No. : xxx xxx
xxx xxx
A
rt.-Nr. / Part-No. : xxx xxx
Art.-Nr. /
Part-No. : xxx xxx
x
,x KG
xxx xxx
x
,x KG
xxx xxx
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
m
ax.
xx KG
044 354
(Stahl)
(Steel)
?@?Êkg
045 354
(Alu-
minium)
?@AÊkg
maxH
?AÊkg
maxH
?AÊkg
KG
KG
KG
K
G
K
G
KG
KG
KG
KG
maxHÊkgJ
13- 9908700209
14- 9918700800
15- 9918700246
16- 9917700010
17- 9918700588
18- 9918700245
19- 9910700004
20- 9908700375
21- 9918700247
22a- 9949700565
22b- 9949700565
22c- 9949700565
22d- 9949700565
nur bei Art.Nr.: 045 354
only for part no.: 045 354
A- 9919700065
B- 9945700112
C- 9918700253
20
9904700324
8830700387
19
18
22a (FL)
22b (FR)
22c (RL)
22d (RR)
17
16
15
3
1- 9945700092
2- 9919700062
3- 9945700105
4- 9912700051
5a- 9918700526
5b- 9918700527
6- 9923700009
7- 9918700250
8- 9918700249
9- 9904700568
10- 9912700086
11- 9910700004
12- 9908700231
10
14
13
12
11
9
7
6
8
2
4
1
C
B
A
21
5a (FL+RR)
5b (FR+RL)
7
6
nur bei / only for Part-No.: 045 354
© ATERA GmbH
Ref.-Nr.: 044 354_096594435400_992570050200
Ref.-Nr.: 045 354_096594435400_992570050200
Stand/State: 25/07/2017
Rev 00 Ver 01
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Atera Signo - Volvo XC 40 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Atera Signo - Volvo XC 40 in de taal/talen: Alle talen als bijlage per email.

De handleiding is 2,25 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info