Ascot Aldi serie 05 - 2008 Fietscomputer | 0,37 mb | NederlandsReset
Instellen
van
leeftijd
en
gewicht
MONTEREN
VAN
DE
SENSOR
EN DE
MAGNEET
FIETSCOMPUTER
ASCOT Serie 05/2008
Gebruiksaanwijzing
Functies
Tachometer
Topsnelheid
Gemiddelde
snelheid
Snelheidsvergelijking
Snelheidstendens
Servicelinspeclie
weergave
Dagkilometerteller
Totaal kilometerteller
(handmatig instelbaar)
Ritduur
Momenteel opslaan van
ritduur, dagkilometers,
gemiddelde
snelheid
Klok
12/24 uurs weergave
Caloneenverbruik
Vetverbranding
Automatische uitschakeling
Automatische start/stop functie
Auto-Scanning (automatisch omschakelen tussen functie
Snelscanningsrun
Kilometerlmijl keuze
Temperatuuraanwijzing in
·CI"F
Met
displayverlichting
MONTEJ;tEN
VAN
DE
FfETSCOMPUTER
Monteer
de
f~tscomputerhouder
op de stuurstang Jmet
kabelbinders ?Jals op Afb. 1 is weergegeven. Schui! de
fietscomputer via de voorkant
In
de fietscomputerhouder tot
deze
vastklikt. Aansluitend kunt U de fietscomputer
ir,:
de
gewenste
zichthoek draaien.
Drukt U de vergrendeling naar beneden, om de fietscoml>uter
uit de houder te nemen.
·~~I
.'
-<0.'
Ll2J
Afb.1
Bevestigt U
de
Sensor
met de kabelbinders,
onder de fietscomputer,
~
~,
I
op de voorvork zoals Afb.
2 laat zien. Bevestig de
L_.
~I
magneet
op de
spaak
van
Afb.2
het voorwiel en draai de
Schroef aan zie Afb 3
Let U erop, dat de
magneet
en de sensor
Afb.3
tegenover
elkaar
geplaatst zijn met 2
mm
afstand zoals de
volgende afbeelding
weergeeft.
Afstand
tussen
sensor
en
magneet
ca. 2
mm!
Maximale
afstand
tussen
sensor
en
fietscomputer:
60
cml
Vervangen
van
de
batterij
(indien
nodig)
lie
Afbeelding 4: open het batterijvakdeksel op de
rugzijde van de computer, bv.
met
een muntstuk. Vervang
de batterij
door
een nieuwe batterij
3V
CR2032. let op +
en - polen.
Sluit het batterijvakdeksel
weer
en let daarbij op dat deze
goed vast zit.
--...
c:~
Afbeelding 4
Vervangen
van
de
batterij
van
de
sensor
(indien
nodig)
lie
Afbeelding 5 open het batterijvakdeksel van de
sensor, bv. met een muntstuk. Vervang de batterij
door
een nieuwe batterij (3V CR2032), let op + en - polen.
Sluit het banerijvakdeksel
weer
en let daarbij op dat
deze
goed vast zit.
t+
r)
'+0
Q:)
Afbeelding 5
Bij onregelmatigheden tijdens het
gebruik
kunt u een
Reset uitvoeren:
Houd de linker en de rechter knop ca. 2 sec tot
2124
=
basisinstelling voor bandomvang verschijnt. Aile
gegevens worden teruggezet naar de beginwaarden
(wielomtrek opnieuw invoeren
l
).
Automatische
uitschakeling
Bij stilstand schake
It
de computer zich na enige tijd
automatisch uit.
lo
wordt de batterij gespaard. Dit
veroorzaakt geen verlies van gegevens. Door Indrukken
van
de
rechter
of
linker knop wordt de fietscomputer
weer ingeschakeld
Automatische
Start/Stop
Aile functies (behalve de kloktijd) hebben een
automatlsche start/stop schakeling.
De
meting begint bij
het eerste passeren van de wietmagneet tangs de
sensor. Bij stilstand
wacht
de elektronica nog 2-4
seconden op een mogelijk verder signaal, daarna wordt
de meting gestopt.
Instellen
van
de
fietscomputer
Voer de volgende stappen in de aangegeven volgorde
lJit:
Om de rijsnelheid te bepalen heeft de fietscomputer
de omtrek van het voorwiel nodig (zie onder:
Vaststeliing van de wielomtrek).
Voer
deze omtrek (in
mm)
in de fietscomputer in
zoals
dit bij insteliing van de
wielomtrek beschreven is (basisinstelling is 2124
mm)
Instelling
van
de
bandomtrek
(na inleggen van een nieuwe batteriJ, na Reset,
of
na
bandomtrek veranderen)
Vaststelling van
de
bandomtrek wordt hieronder
beschreven. Weergave van de basisinstelling is
2124
(=
mm), het cijfer 4 van de eenheden knippert.
Druk op de rechter knop:
Het
cijfer van de eenheden wordt met 1 verhoogd
Bij aile Instellingen: rechter knop ingedrukt houden -
het
betreffende cijfer loopt sneller op.
Druk op de linker knop
Het cijfer 2 van de tientallen knippert.
Druk op
de
rechter knop'
Het
cijfer van de tientallen wordt met 1 verhoogd
Druk op de linker knop
Het
cijfer 1 van de honderdtallen Knipper!.
Druk op de rechter knop:
Het
cijfer van de honderdtallen wordt
met
1 verhoogd.
Druk op de linker knop:
Het
cijfer 2 van de duizendtallen knippert.
Druk op de rechter knop:
Het
cijfer van de duizendtallen kan ingesteld worden
van 0 tot
5.
Ter afsluiting drukt U nogmaats op
de
linker knop
om
de instelling vast te leggen; de weergave springt
automatisch naar
Kiezen
tussen
KM/HR en M/HR
Druk nu op de rechler knop: de
weergave
verwisselt na
elke druk tussen KM/HR en MIHR (kilometers en
mijlen) Druk op de linker knop
De weergave verspringt naar de instelling van leeftijd
en gewlcht.
De
vooringeslelde leeftijd
wordt
weergegeven (23).
Hel
eenhedencijfer van
de
leeftljd knippert. Druk op
de
rechter knop de eenheden kunnen ingesteld worden.
Druk
op
de linker knop: het cijfer van de tientallen
Knipper!. Druk op de rechter knop: hel ciJfer van de
tientallen kan ingesteld worden.
Druk op de linker knop:
het vooringestelde gewicht wordt weergegeven (080).
Het eenhedencijfer van het gewicht knippert. Druk op de
rechtal knop: de eenheden kunnen ingesteld worden.
Druk
op de linker knop: het cljfer van de tlentallen
Knipper!. Druk op de
rechler
knop: het cijfer van de
tientallen kan ingesteld worden. Druk
op
de linker knop:
het cijfer van de honderdtallen knippert. Druk op de
rechler knop: het cijfer van de honderdtallen kan
ingesteld worden Druk op de linker knop om te
beveslJgen.
Service../inspectieweergave
Na de Instelling van de leeftijd en het gewicht knippert de
weergave
600
km
of
m.
In de onderste linker hoek zlet U
een
steeksleutel. Deze functie toont de nog resterende
kilometers
of
mijlen tot
de
volgende inspectiebeurt van
uw fiets. Om een van de vooringestelde waarden van
200
- 800 km
of
m te kiezen, drukt U op de rechter knop
Druk cp de linker knop om de gekozen waarde op te
slaan. De
computer
zal nu
vanaf
deze waarde gaan
aftellen.
lodra
nul wordt bereikt gaat
de
steeksleutel
knippe-en. Druk op de linker knop om het knipperen te
stoppe"_
Vaststelling
van
de
wielomtrek
Markeer
de voorband en
de
grond op dezelfde plaats
(bv. met viltshft,
of
orienteer u op het venhel). Beweeg de
fiets een bandomwenteling naar voren en meet de
afgele,lde afstand
in
mm (Afbeelding 6)
Dit is de invoerwaarde.
~
kAfstand
in
mm
J
Afbeelding 6
Ais
hul;>
kunt u de bandomvang desgewenst uit de
volgende tabel aflezen (slechts richtwaarden)'
Bandgrootte 16" = Omtrek 1277 mm
Bandgrootte: 20"
=Omtrek: 1596 mm
Bandgroone: 22"
= Omtrek: 1756
mm
Bandgroone:
24"
"Omtrek:
1915 mm
Bandgrootte
650
x
20C
=Omtrek: 1945 mm
Bandgrootte 26 x 1.25
=Omtrek: 1980 mm
Bandgrootte: 26 x
1.
75
=Omtrek: 2040
mm
Bandgrootte: 700 x
20C
= Omtrek 2074
mm
Bandgrootte 26 x 2.00
= Omtrek: 2074 mm
Bandgroone: 700 x
25C
= Omtrek
2135
mm
Bandgrootte: 700 x 38 = Omtrek:
2170
mm
1 2 Volgende

Ascot Aldi serie 05 - 2008 handleiding


Fietscomputer

Aantal vragen:106
Aantal antwoorden:51

Bekijk de vragen en antwoorden hier


Alle Ascot handleidingen


Contact opnemen met Ascot

Spelregels
Gebruikershandleiding.com is een website van © 2016 WEBenz

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

- lees eerst de handleiding door;

- controleer of uw vraag al eerder door iemand anders is gesteld;

- probeer uw vraag zo duidelijk mogelijk te stellen;

- heeft u een probleem en al geprobeerd om dit op te lossen, vermeld dit erbij aub;

- heeft u een oplossing gekregen van een bezoeker dan horen wij dat graag;

- wilt u een reactie geven op een vraag of antwoord, gebruik dan niet dit formulier;

- uw vraag wordt direct op de website gezet; vermijd daarom persoonlijke gegevens in te vullen;


Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Op de hoogte blijven

Schrijf u in en ontvang emails voor uw Ascot Aldi serie 05 - 2008 Fietscomputer bij:

U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.

Emailadres:

 

Ontvang uw handleiding per emailGeef hier uw emailadres op en ontvang deze handleiding van Ascot Aldi serie 05 - 2008 in de taal/talen: Nederlands als bijlage in de email


Emailadres:

 


U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw emailadres wordt niet opgeslagen voor mailings of iets dergelijks.