Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/60
Pagina verder
1
I
Descrizione scaldabagno (figura 1)
a) Quadro comandi c) Pannello frontale
b) Calotta d) Distanziale calotta
Questo apparecchio è conforme alle prescrizioni della direttiva EMC 89/336/CEE
relativa alla compatibilità elettromagnetica.
Avvertenze generali
Le norme nazionali possono prevedere restrizioni per l’installazione nelle stanze da bagno.
L’installazione è a carico dell’acquirente. La società produttrice risponde unicamente dei danni
cagionati da cause consistenti in difetti di fabbricazione, è esclusa pertanto ogni responsabilità
per danni non riconducibili a tali difetti, quali ad esempio danni conseguenti a non corretta
installazione, utilizzo non conforme a norme di sicurezza, installazione o utilizzo non conforme
alle istruzioni contenute in questo libretto; in particolare:
1) Il collegamento elettrico sia conforme a quanto specificato nel relativo paragrafo.
2) La valvola di sicurezza, se fornita unitamente all’apparecchio, non sia manomessa.
3) L’installazione sia effettuata da personale qualificato.
4) L’impianto di terra deve essere realizzato a regola d’arte.
5) In caso di assenze prolungate è consigliabile scollegare elettricamente ed idraulicamente
l’apparecchio dalla rete domestica.
6) L’apparecchio è destinato prevalentemente all’uso domestico.
Marchi di omologazione
Made in ITALY
Modello
Pressione
massima di
Potenza assorbita
Tensione di
alimentazione
Intensità di corrente
Capacità
Data di fabbricazione
Protezione caldaia
Frequenza di rete
Grado di protezione
Caratteristiche tecniche
Per le caratteristiche tecniche fate riferimento ai dati di targa.
1
Tasto “On/Off
Tasto “Mode”
Tasto “Set”
2
3
4
Tasto “+”
Tasto “-”
5
6
Spia riscaldamento
Spia antigelo
Spia mantenimento calore
Spia riscaldamento prima volta
Spia riscaldamento seconda volta
Ora/temperatura
7
8
9
10
11
12
Blocco bambini
Modalità timer
Modalità istantanea
Modalità notte
Modalità economica
13
14
15
16
PESO APPARECCHIO SENZA CONTENUTO DI ACQUA
50 80 100
TI-SHAPE PLUS EE 20 26 31
Modello
Capacità
3

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Ariston TI SHAPE PLUS bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Ariston TI SHAPE PLUS in de taal/talen: Deutsch, English, Espanôl, Français, Italiano, Polski, Português als bijlage per email.

De handleiding is 2,32 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info