Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/53
Pagina verder
43-NL
U kunt geen cd plaatsen.
Er is reeds een cd aanwezig in de cd-speler.
Werp de cd uit en verwijder hem.
De cd wordt niet correct geladen.
Zorg ervoor dat de cd wordt geladen volgens de instructies in het
onderdeel over de bediening van de cd-speler.
U kunt de cd niet snel vooruit of achteruit spoelen.
•De cd is beschadigd.
Werp de cd uit en gooi hem weg; wanneer u een beschadigde cd
gebruikt in het toestel kan dit het mechanisme beschadigen.
Het afspeelgeluid van de cd hapert door trillingen.
Incorrecte installatie van het toestel.
Installeer het toestel opnieuw op een correcte manier.
De cd is erg vuil.
–Reinig de cd.
Er zijn krassen op de cd.
–Plaats een andere cd.
De lens is vuil.
Gebruik geen in de handel verkrijgbare cd om de lens te reinigen.
Contacteer uw dichtstbijzijnde Alpine-verdeler.
Het afspeelgeluid van de cd hapert zonder trillingen.
De cd is vuil of bekrast.
Maak de cd schoon; een beschadigde cd moet worden vervangen.
Een foutmelding wordt weergegeven (enkel bij de ingebouwde
cd-speler).
Mechanische fout
–Druk op . Plaats de cd nogmaals nadat de foutmelding
verdwenen is. Raadpleeg uw dichtstbijzijnde Alpine-verdeler
indien de bovenvermelde oplossing het probleem niet verhelpt.
Het afspelen van een CD-R/CD-RW is niet mogelijk.
De opnamesessie werd niet afgesloten (gefinaliseerd).
Finaliseer de sessie en probeer opnieuw.
MP3-, WMA- of AAC-bestanden worden niet afgespeeld.
Er heeft zich een schrijffout voorgedaan. Het MP3/WMA/
AAC-formaat is niet compatibel.
Zorg ervoor dat het MP3/WMA/AAC-bestand geschreven werd in
een ondersteund formaat. Zie "Over MP3/WMA/AAC" op
pagina 17 en herschrijf de bestanden vervolgens in een formaat dat
wordt ondersteund door dit toestel.
Er komt geen geluid uit de luidsprekers.
Het toestel krijgt geen uitvoersignaal van de interne versterker.
POWER IC is ingesteld op "ON" (zie "Aansluiten op een externe
versterker (POWER IC)" op pagina 24).
De iPod speelt niet af en er is geen geluid hoorbaar.
De iPod werd niet herkend.
Reset het toestel en de iPod. Zie "Eerste gebruik van het toestel" op
pagina 11. Meer informatie over het resetten van de iPod kunt u
vinden in de gebruiksaanwijzing van de iPod.
Er is geen cd geplaatst.
–Plaats een cd.
Er is een cd geplaatst maar toch wordt "NO DISC" weergegeven en
het toestel speelt de cd niet af of werpt de cd niet uit.
Verwijder de cd via de volgende stappen:
Druk nogmaals op de -knop gedurende minstens 2 seconden.
Indien de cd nog steeds niet wordt uitgeworpen, contacteer dan
uw Alpine-verdeler.
Storing van het mechanisme.
1Druk op en werp de cd uit.
Contacteer uw Alpine-verdeler als het uitwerpen niet lukt.
2 Wanneer de foutmelding nog steeds verschijnt na het
uitwerpen, drukt u nogmaals op .
Contacteer uw Alpine-verdeler wanneer de foutmelding blijft
verschijnen na verschillende keren op te hebben gedrukt.
Als "ERROR" wordt weergegeven:
Indien de cd niet kan worden uitgeworpen door op te drukken,
druk dan op de RESET-knop (Zie "Eerste gebruik van het toestel" op
pagina 11) en druk nogmaals op .
Indien de cd nog steeds niet kan worden uitgeworpen, contacteer dan
uw Alpine-verdeler.
Een WMA-bestand beveiligd tegen kopiëren werd afgespeeld.
U kunt enkel bestanden afspelen die niet beveiligd zijn tegen
kopiëren.
Een bemonsteringsfrequentie/bitsnelheid wordt gebruikt die niet
wordt ondersteund door dit toestel.
Gebruik een bemonsteringsfrequentie/bitsnelheid die wordt
ondersteund door dit toestel.
Databasefout of decoderfout.
U kunt het probleem oplossen door de bron te veranderen.
Communicatiestoornis of opstartfout, enz.
U kunt het probleem oplossen door het flashgeheugen opnieuw
aan te sluiten of een andere bron te kiezen.
Het USB-geheugen ontvangt een abnormale stroomsterkte.
U kunt het probleem oplossen door de bron te veranderen.
Er is geen nummer (bestand) opgeslagen in het flashgeheugen.
Sluit het flashgeheugen opnieuw aan wanneer het nummers
(bestanden) bevat.
MP3/WMA/AAC
Audio
iPod
Schermaanduidingen voor de cd-speler
Schermaanduidingen voor een
USB-geheugen
UNSUPPORT
of
43

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Alpine CDE-135BT bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Alpine CDE-135BT in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 3,63 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Alpine CDE-135BT

Alpine CDE-135BT Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 53 pagina's

Alpine CDE-135BT Gebruiksaanwijzing - English - 46 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info