Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/53
Pagina verder
32-NL
4
Draai aan de draaiknop om de derde letter te selecteren
(bv. C) en druk vervolgens op ENTER.
De namen in het telefoonboek die beginnen met "MIC" worden
gezocht.
5
Draai aan de draaiknop om de gewenste naam (bv.
Michael James) te selecteren en druk vervolgens op
ENTER om het contact te bellen.
Opmerkingen
De alfabetische zoekfunctie werkt alleen met Engelse alfabetische tekens
wanneer "CYRILLIC" op OFF staat. De alfabetische zoekfunctie in het
telefoonboek is ook van toepassing op Russische letters wanneer
"CYRILLIC" op ON staat. Zie "De taal instellen (CYRILLIC)" op
pagina 24.
Tijdens stappen 2 tot 4 kunt u ook op of drukken om de gewenste
letter te selecteren.
Als er onder de geselecteerde naam verschillende nummers zijn
opgeslagen in het telefoonboek, draait u aan de draaiknop om het
gewenste nummer te selecteren en drukt u vervolgens op ENTER.
•Druk op in stap 3 of 4 om het huidige item te wissen en terug te
keren naar de vorige stap.
U kunt een naam zoeken op de eerste letter, de eerste twee letters of de
eerste drie letters. Druk op ENTER na het invoeren van het
gewenste aantal letters. Er wordt een lijst weergegeven met de namen
die beginnen met de ingevoerde letter(s).
Als er een tweede oproep wordt ontvangen tijdens een huidige oproep,
dan kunt u de eerste beller even laten wachten terwijl u de tweede
oproep beantwoordt. Als u klaar bent met de ene oproep, kunt u naar de
andere overschakelen.
Als er een tweede oproep wordt ontvangen tijdens de
huidige oproep (oproep1), wordt de informatie over de
tweede beller (oproep2) weergegeven in plaats van de
naam van de huidige beller. Druk op 2 om de
wisselgesprekkenmodus te activeren.
In dit geval wordt oproep1 in wacht geplaatst terwijl u oproep2
beantwoordt.
Opmerkingen
Druk in de wisselgesprekkenmodus op 1 of 2 om te schakelen tussen de
huidige oproep en de wachtende persoon.
Houd in de wisselgesprekkenmodus 1 of 2 gedurende minstens 2
seconden ingedrukt om oproep1 of oproep2 te beëindigen; de andere
oproep wordt automatisch beantwoord.
In de functie voor een wachtende oproep kunt u op VIEW drukken om
de weergave te wijzigen tussen het wachtnummer (1 of 2) en de naam
van de beller.
U kunt vaak gebelde nummers toewijzen aan voorgeprogrammeerde
toetsen om deze snel te kunnen bellen. U kunt maximaal zes vaak
gebelde nummers toekennen aan voorgeprogrammeerde cijfertoetsen.
Selecteer een nummer in het telefoonmenu dat u wilt
voorprogrammeren (PHONE BOOK, DIALLED, enz.). Houd
de preselectieknop (1 tot 6) waaronder u het nummer
wilt opslaan, gedurende minstens 2 seconden ingedrukt.
Het telefoonnummer dat u geselecteerd hebt, wordt
opgeslagen in een voorgeprogrammeerde knop.
Opmerkingen
Als er onder een naam verschillende nummers geregistreerd zijn in het
telefoonboek, drukt u op ENTER nadat u de naam hebt
geselecteerd. Draai aan de draaiknop om het gewenste nummer te
kiezen. Houd een van de preselectieknoppen (1 tot 6) gedurende
minstens 2 seconden ingedrukt. Het geselecteerde nummer wordt
opgeslagen als een preselectienummer.
U kunt maximaal 18 telefoonnummers opslaan in het
preselectiegeheugen (6 nummers voor elke mobiele telefoon in de lijst
met gekoppelde apparaten). Als er een mobiele telefoon wordt gewist uit
de lijst met gekoppelde apparaten, worden de opgeslagen
preselectienummers van deze mobiele telefoon eveneens gewist, zelfs als
deze later opnieuw wordt gekoppeld.
Als u een telefoonnummer opslaat in een preselectiegeheugen dat reeds
een nummer bevat, zal het huidige nummer gewist en vervangen
worden door het nieuwe nummer.
1
Druk in de telefoonmodus op een van de
preselectieknoppen (1 tot 6) waaronder een nummer
opgeslagen is.
De informatie (naam/nummer) die is opgeslagen onder het
preselectienummer, wordt weergegeven.
2
Druk op ENTER.
Het opgeslagen preselectienummer wordt meteen gebeld.
U kunt het volume aanpassen terwijl u belt.
Draai aan de draaiknop om het volume te regelen.
Opmerking
Het kan nodig zijn dat u het volume hoger zet dan het volumeniveau
waarop u normaal naar muziek luistert. Als u het volume echter
overdadig verhoogt, kan dit leiden tot terugkoppeling. Terugkoppeling
hangt rechtstreeks samen met het volume. Verminder het volume zoveel
mogelijk om het effect te verminderen. Door de microfoon zo te plaatsen
dat deze weg is gericht van de hoofdluidsprekers van de auto (bv.
vastgeklemd op de zonneklep), kunt u ook terugkoppeling verminderen
bij een hoog volume.
Als u tijdens het bellen de functie voor stemdemping activeert, wordt de
microfooningang onmiddellijk gedempt. De beller hoort uw stem niet
langer.
Druk tijdens het bellen op om de microfooningang te
dempen.
Druk nogmaals op om het volumeniveau van de
microfooningang te herstellen.
Met deze functie kunt u tijdens het bellen de geluidsuitvoer
overschakelen tussen de mobiele telefoon en de luidsprekers in de auto.
Druk tijdens het bellen op ENTER of gedurende
minstens 2 seconden om het gespreksgeluid te schakelen
tussen het toestel en de mobiele telefoon.
Opmerking
Afhankelijk van de mobiele telefoon is het mogelijk dat deze handeling
niet wordt uitgevoerd.
Functie wachtende oproep
Een nummer voorprogrammeren in het
telefoonmenu (sneltoets)
Een preselectienummer bellen
Het volume aanpassen wanneer u een
oproep ontvangt
De microfooningang snel dempen
(stemdemping)
Oproepen overschakelen
32

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Alpine CDE-135BT bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Alpine CDE-135BT in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 3,63 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Alpine CDE-135BT

Alpine CDE-135BT Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 53 pagina's

Alpine CDE-135BT Gebruiksaanwijzing - English - 46 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info