Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/53
Pagina verder
23-NL
Instellingen
U kunt het toestel gemakkelijk aanpassen zodat het aan uw eigen
voorkeuren en gebruik voldoet. Vanuit het menu SETUP kunt u de
instellingen GENERAL, DISPLAY, enz. aanpassen.
1
Houd AUDIOSETUP gedurende minstens 2 seconden
ingedrukt om de SETUP-modus te activeren.
2
Draai aan de draaiknop om het gewenste item te
selecteren en druk vervolgens op ENTER.
BLUETOOTH
*1
GENERAL AUDIO
*2
DISPLAY TUNER
iPod & USB
(bv. selecteer GENERAL)
GENERAL:
PLAY MODE AUX SETUP AUX NAME
*3
AUX GAIN
*3
AUX MIX
*3
CYRILLIC POWER IC DEMO
DISPLAY:
ILLUMINATI SCROLLTYPE TEXT SCR
TUNER:
RDS REG
*4
PI SEEK
*5
ALARM
*6
FM-LEVEL
iPod & USB:
USB SEARCH USB SKIP VTUNER VTUNER VL
*7
*1 Zie "BLUETOOTH SETUP" op pagina 27.
*2 Zie "Geluidsinstelling" op pagina 19.
*3 Wordt enkel weergegeven wanneer AUX SETUP op ON
ingesteld is.
*4 Zie "Regionale (lokale) RDS-zenders ontvangen" op pagina 13.
*5 Zie "PI SEEK-instelling" op pagina 13.
*6 Zie "Instelling PTY31-ontvangst (nooduitzending)" op
pagina 13.
*7 Wordt alleen weergegeven wanneer VTUNER op ON is
ingesteld.
3
Selecteer een item met de draaiknop en druk vervolgens
op ENTER.
(bv. selecteer POWER IC)
4
Draai aan de draaiknop om de instelling te wijzigen en
druk vervolgens op ENTER.
(bv. selecteer POWER IC ON of POWER IC OFF.)
5
Houd AUDIOSETUP gedurende minstens 2 seconden
ingedrukt om naar de normale modus terug te keren.
Opmerkingen
•Druk op om terug te schakelen naar de vorige modus.
Wanneer gedurende 60 seconden geen handeling wordt uitgevoerd,
schakelt het toestel automatisch terug naar de normale modus.
Selecteer GENERAL uit het instellingshoofdmenu in stap 2.
MP3/WMA/AAC-gegevens afspelen (PLAY
MODE)
Dit toestel kan cd's afspelen die zowel cd- als MP3/WMA/
AAC-gegevens bevatten (aangemaakt in Enhanced CD-formaat
(CD-Extra)). In bepaalde situaties kan het afspelen van een CD-Extra
echter moeilijkheden opleveren. Wanneer dit zich voordoet, kunt u
ervoor kiezen om alleen de sessie af te spelen die de cd-gegevens bevat.
Wanneer een cd zowel cd- als MP3/WMA/AAC-gegevens bevat, start
het toestel met het afspelen van de cd-gegevens.
Instelitem: PLAY MODE
Instelmogelijkheden:
CD-DA (standaardinstelling) / CDDA/MP3
CD-DA:
Enkel de cd-gegevens in sessie 1 kunnen worden afgespeeld.
CDDA/MP3:
Cd-gegevens, MP3/WMA/AAC-bestanden in mixed mode en
multi-sessie-cd's kunnen worden afgespeeld.
Opmerking
Voer deze instelling uit voordat u een cd plaatst. Wanneer er reeds een
cd werd geplaatst, verwijder die dan eerst.
De AUX SETUP-modus instellen
U kunt het geluid van een extern apparaat (zoals een draagbare
muziekspeler) doorvoeren via de AUX-aansluiting van dit toestel.
Instelitem: AUX SETUP
Instelmogelijkheden:
ON (standaardinstelling) / OFF
ON
*
:
Zet dit op ON wanneer een draagbaar apparaat is aangesloten.
Indien u op SOURCE drukt en AUX is geselecteerd, wordt het
geluid van het draagbare apparaat ingevoerd in het toestel.
* U kunt de AUX NAME-weergave wijzigen wanneer AUX
SETUP op ON staat. Druk op ENTER als AUX SETUP op
ON ingesteld is, selecteer AUX NAME door te draaien aan de
draaiknop en druk vervolgens op ENTER. Draai daarna
aan de draaiknop om de gewenste AUX NAME te kiezen.
Opmerking
Wanneer PORTABLE ingesteld is, wordt PMD weergegeven op het
toestel.
OFF:
Wanneer OFF is geselecteerd, kan AUX niet als bron worden
ingesteld.
SETUP
Gebruik stappen 1 tot 5 om een van de instellingsmodi te
selecteren en aan te passen. Zie het desbetreffende onderdeel
voor meer informatie over het geselecteerde SETUP-item.
SOURCE/
/TA
AUDIO/SETUP
Draaiknop
Algemene instelling
23

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Alpine CDE-135BT bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Alpine CDE-135BT in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 3,63 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Alpine CDE-135BT

Alpine CDE-135BT Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 53 pagina's

Alpine CDE-135BT Gebruiksaanwijzing - English - 46 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info