Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/53
Pagina verder
15-NL
Opmerking
De ontvanger is uitgerust met de EON-functie (versterkte andere
netwerken) om bijkomende alternatieve frequenties op de AF-lijst bij te
houden. Indien de ontvangen zender de verkeersinformatie niet
uitzendt, stemt de ontvanger automatisch af op de verwante zender die
de verkeersinformatie wel uitzendt.
3
Houd TA gedurende minstens 2 seconden ingedrukt
om de modus verkeersinformatie uit te schakelen.
De "TA"-indicator dooft uit.
Nieuwsprioriteit
Met deze functie kunt u het toestel instellen om prioriteit te geven aan
het nieuwsprogramma. U zult het nieuwsprogramma nooit missen
aangezien het toestel automatisch voorrang geeft aan het
nieuwsprogramma zodra het begint uit te zenden en het programma
waarnaar u aan het luisteren was, onderbreekt. Deze functie werkt niet
in de LW- en MW-modi.
1
Houd FUNC.VIEW gedurende minstens 2 seconden
ingedrukt om de functiemodus te activeren terwijl de
radiomodus (FM-ontvangst) ingeschakeld is.
2
Druk op 2NEWS om de PRIORITY NEWS-modus te
activeren.
Om de functie PRIORITY NEWS uit te schakelen, drukt u op
2NEWS.
Opmerking
In tegenstelling tot bij de TA-functie, verhoogt het volume niet
automatisch bij de functie PRIORITY NEWS.
3
Houd FUNC.VIEW gedurende minstens 2 seconden
ingedrukt om de preselectiemodus te activeren terwijl de
radiomodus (FM-ontvangst) ingeschakeld is.
De -indicator dooft uit.
Opmerking
Bedien het toestel terwijl de -indicator oplicht. Wanneer
gedurende 5 seconden geen handeling wordt uitgevoerd, dooft de
-indicator.
Radiotekst weergeven
Tekstberichten van radiozenders kunnen worden weergegeven.
Druk op VIEW in de radiomodus (FM-ontvangst) om de
weergave voor radiotekst te selecteren.
Telkens wanneer u op de knop drukt, wijzigt de
schermweergave.
Voor meer informatie, zie "De tekst weergeven" op pagina 21.
Afspelen
1
Plaats een cd met de bedrukte zijde naar boven.
De schijf wordt automatisch in het toestel geladen.
Opmerking
Wanneer er reeds een cd is geplaatst, drukt u op SOURCE om over
te schakelen naar de DISC-modus.
2
Druk op of terwijl MP3/WMA/AAC wordt afgespeeld
om de gewenste map te selecteren.
3
Druk op of om het gewenste nummer (bestand)
te selecteren.
Als u of ingedrukt houdt, kunt u blijven terugspoelen/
vooruitspoelen.
4
Druk op om het afspelen te pauzeren.
Wanneer u opnieuw drukt op zal het afspelen hervatten.
5
Om de cd uit te werpen, drukt u op .
Opmerkingen
Verwijder nooit een cd tijdens het uitwerpen. Laad nooit meer dan één
cd per keer. Doet u dit wel, dan kunt u in beide gevallen een storing
veroorzaken.
•De ""-indicator licht op wanneer een cd wordt geplaatst.
Cd's van 8 cm kunnen niet gebruikt worden.
Bestanden die beveiligd zijn met DRM (Digital Rights Management)
kunnen niet worden afgespeeld op dit toestel.
De nummerweergave tijdens het afspelen van MP3/WMA/
AAC-gegevens stemt overeen met de bestandsnummers die op de cd
werden opgenomen.
De afspeeltijd wordt mogelijk niet correct weergegeven wanneer een
bestand opgenomen met VBR (Variable Bit Rate) wordt afgespeeld.
CD/MP3/WMA/AAC
SOURCE/
4 5
Draaiknop
15

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Alpine CDE-135BT bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Alpine CDE-135BT in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 3,63 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Alpine CDE-135BT

Alpine CDE-135BT Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 53 pagina's

Alpine CDE-135BT Gebruiksaanwijzing - English - 46 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info