516594
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/35
Pagina verder
1
Geachte Klant,
wij danken u voor het vertrouwen dat u stelt in onze producten, en
hopen dat het gebruik van deze maaimachine ten volle tegemoet
komt aan uw verwachtingen.
Deze handleiding werd opgesteld om u vertrouwd te maken met uw
machine en hem op de meest efficiënte en veilige manier te gebrui-
ken, en maakt wezenlijk deel uit van de machine. Bewaar de handlei-
ding binnen handbereik om hem te raadplegen, en mocht u de
machine verkopen, levert u de handleiding samen met de machine
aan de nieuwe eigenaar.
Deze nieuwe machine is ontworpen en gebouwd in overeenstemming
met de geldende voorschriften en is volkomen betrouwbaar indien
aangewend voor het maaien en het opvangen van gras, volkomen
rekening houdend met de instructies in deze handleiding (voor-
bestemd gebruik); het gebruik voor andere doeleinden of het niet in
acht nemen van de veiligheids-, gebruiks-, onderhouds- en reparatie-
voorschriften wordt als “oneigenlijk gebruik” beschouwd, waarbij de
garantie vervalt en de fabrikant niet aansprakelijk kan worden gesteld
voor schade of letsels berokkend aan de gebruiker of aan derden.
Indien u kleine verschillen vaststelt tussen wat wordt beschreven in
deze handleiding en de machine in uw bezit, houdt u rekening met
het feit dat – aangezien het product continu verbeterd wordt – de in
deze handleiding opgenomen gegevens onderhevig zijn aan wijzigin-
gen, zonder voorafgaande kennisgeving of verplichting tot het bijwer-
ken van de informatie vanwege de fabrikant, waarbij de essentiële
kenmerken met het oog op de veiligheid en de werking onveranderd
blijven. In geval van vragen of problemen, kunt u steeds bij de lever-
ancier terecht. Succes met uw machine!
SERVICE
Deze handleiding verstrekt alle nodige gegevens om de machine op
correcte wijze te gebruiken, en om eenvoudige onderhoudshandelin-
gen te illustreren die de gebruiker zelf kan uitvoeren.
Voor de handelingen die niet worden beschreven in deze handleiding,
kunt u contact opnemen met de leverancier in uw buurt of met een
erkend servicecentrum.
Indien gewenst kan uw leverancier u een persoonlijk onderhoudspro-
gramma voorstellen dat inspeelt op uw behoeften; op die manier kunt
u uw zopas aangeschafte machine in perfecte staat behouden en uw
investering beschermen.
NL
PRESENTATIE
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Alpina 63 YV - 2009 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Alpina 63 YV - 2009 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,79 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info