Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/13
Pagina verder
Dit product bevat een laserapparaat onder laagspanning.
VOORALEER U BEGINT
Wij danken u van harte .......................
voor uw aankoop van dit audioproduct. Het is uw garantie voor kwaliteit, performance en
waarde voor uw geld.
Onze ingenieurs hebben dit product van talrijke nuttige en gemakkelijk te gebruiken
kenmerken voorzien. Gelieve deze gebruiksaanwijzingen volledig en aandachtig te lezen om u
het maximum voordeel uit elk van de kenmerken te kunnen halen.
Dit product werd vervaardigd uit onderdelen van de beste kwaliteit en met vakmanschap van
de hoogste graad. Het werd door inspecteurs getest en in perfecte staat van werking
bevonden vooraleer het onze fabriek verliet. De mogelijkheid blijft echter altijd bestaan dat een
probleem werd veroorzaakt door een te ruwe behandeling tijdens het transport naar uw
verdeler of tot bij u thuis.
Indien u, na het lezen van deze gebruiksaanwijzingen, enig probleem met de werking van dit
product mocht ervaren, vragen wij u het hoofdstuk over hersteldiensten te raadplegen aan het
einde van deze gebruiksaanwijzingen.
Wij wensen u nogmaals hartelijk te bedanken voor het aankopen van dit audioproduct.
Als referentie voor later vult u het serienummer hieronder in.
Serienummer: ________________________________________________
CATEGORIE 1 LASERPRODUCT
GEVAARLIJK VOLTAGE
Ongeïsoleerd voltage, voldoende sterk om een gevaar voor elektrische schokken
te betekenen bij personen die de behuizing van dit product binnendringen.
AANDACHT
De gebruiksaanwijzingen bevatten belangrijke informatie voor het gebruik en
onderhoud van dit apparaat. Lees voor uw veiligheid de gebruiksaanwijzingen.
D-1
CATEGORIE 1 LASERPRODUCT
APPAREIL Á LASER DE CLASSE 1
PRODUCTO LAESR DE CLASE 1
VOORZICHTIG
ONZICHTBARE LASERSTRALING
WANNEER GEOPEND OF DE
SLUITINGEN LOSGEMAAKT.
VOORKOM BLOOTSTELLING AAN
STRAAL.
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE
SCHOKKEN NIET OPENMAKEN
VOORZICHTIG : TENEINDE HET RISICO VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN, MAG
DE BEHUIZING (OF HET ACHTERPANEEL) NIET WORDEN OPENGEMAAKT. IN DIT APPARAAT ZIJN
GEEN ONDERDELEN AANWEZIG DIE DOOR DE GEBRUIKER ZELF KUNNEN WORDEN HERSTELD.
RAADPLEEG VOOR ALLE HERSTELLINGEN GEKWALIFICEERDE TECHNICI.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Akai AJ-C 3505 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Akai AJ-C 3505 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,54 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info