Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/39
Pagina verder
10
Nederlands
Voorzorgsmaatregelen voor
installatie
Lees de volgende gedeelten voordat u een nieuw onderdeel in de computer
installeert. Deze gedeelten bevatten belangrijke informatie over het
voorkomen van statische elektriciteit, alsmede voorzorgs-maatregelen die u
voor en na de installatie moet treffen.
Voorzorgsmaatregelen aangaande statische
elektriciteit
Statische elektriciteit kan schade aan de processor, schijfstations,
uitbreidingskaarten en andere onderdelen veroorzaken. Houd altijd rekening
met het volgende voordat u onderdelen in de computer installeert:
1 Verwijder een onderdeel pas uit de beschermende verpakking als u klaar
bent om het te installeren.
2 Draag een polsaardeband en bevestig deze aan een metalen onderdeel
van de computer voordat u onderdelen aanraakt. Als er geen polsband
beschikbaar is, dient u tijdens een procedure waarvoor u rekening moet
houden met statische elektriciteit, steeds in contact met de computer te
blijven.
Instructies die voorafgaand aan de installatie
moeten worden opgevolgd
Houd altijd rekening met het volgende, voordat u onderdelen installeert:
1 Schakel de computer en alle aangesloten randapparatuur uit voordat u de
computer opent. Koppel vervolgens alle kabels los.
2 Open de computer volgens de instructies op page 10.
3 Volg bij het werken met computeronderdelen de voorzorgsmaatregelen
tegen statische elektriciteit.
4 Verwijder eventuele uitbreidingskaarten of randapparatuur die de
toegang tot de DIMM-aansluitingen of de connector van een onderdeel
belemmeren.
5 Raadpleeg de volgende gedeelten voor specifieke instructies over het
onderdeel dat u wilt installeren.
Waarschuwing! Als u de computer niet volledig uitschakelt
voordat u met de installatie van onderdelen begint, kan dit tot
ernstige schade leiden. Voer de procedures in de volgende
21

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Acer veriton m460 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Acer veriton m460 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,88 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info