Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
Gebruiksaanwijzing
r\ THERMO-HAARD
K 17.01 + K 17.03
CV-KETELS
1.1
1.2
1.3
Laat u goed voorlichten door de installateur. Indien u iets niet
duidelijk is, vraag hem dit dan. Het is zowel in uw als zijn
belang, dat u goed op de hoogte bent van de werking van uw
cv-installatie.
Openen
Neem het rechter- en linker-zijpaneel en het onder-
voorpaneel van de siermantel weg. (magneet-sluitingen).
Inbedrijfstelling
Kontroleer vóór u de ketel aansteekt of:
- er voldoende water in de installatie zit. Dit kunt u aflezen van
de temperatuur-drukmeter (fig. 1.1). De onderste wijzer
moet tussen 1,5 en 2 bar staan (in koude toestand), tenzij
de installateur iets anders heeft voorgeschreven.
- de elektrische stroom is ingeschakeld (stekker in het
stopkontakt) .
- de toestel-gaskraan open staat, (deze is gemonteerd in de
aanvoer-gasleiding naar het toestel, direkt rechts naast of
achter de haard).
Aansteken
- Draai de bedieningsknop (fig. 1.3) op het gasblok (rechts)
naar de stand aansteken (0).
Druk de aansteekknop met rode ster (fig. 1.2)
op het gasblok stevig in, en houd deze knop ingedrukt;
tegelijkertijd ontsteekt u met een lucifer de waakvlam
(fig. 1.4) aan de rechter-voorzijde (achter het onder-
voorpaneel) .
Houd deze aansteekknop bij brandende waakvlam nog
ongeveer 40 sekonden ingedrukt.
- Laat nu de aansteekknop langzaam los en kijk of de
waakvlam blijft branden. Gaat deze uit, dan de vorige
handelingen herhalen. (aansteekknop vooral stevig
ingedrukt houden).
Wanneer de cv-ketel enige tijd buiten bedrijf is geweest, zal
de gasleiding gedeeltelijk met lucht gevuld zijn, waardoor
het enige tijd kan duren alvorens de waakvlam zal gaan
branden.
- Wanneer de waakvlam blijft branden, het ondervoorpaneel
van de siermantel weer terugplaatsen (magneetsluitingen).
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw AWB THERMO-HAARD K 17.03 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van AWB THERMO-HAARD K 17.03 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 1,29 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info