Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/7
Pagina verder
g e b ru i k s a a n w i j z i n g
V W C 6 . .
1
Korte beschrijving per pagina


Pagina 1
g e b ru i k s a a n w i j z i n g VWC6..

Pagina 2
beschrijving 1 2 1 a a n/ ui t - c ap a ci te i ts re g el aa r 2 verlichting

Pagina 3
nederlands NL BE bl z. 1 - 9 inhoudsopgave | 2 w a ar v i nd t u A ta g | 3 introductie 4 | 5 v o or u w v ei l ig he i d 4 | 5 verlichting 4 | 5 gebruik 6 | 7 h o ud h e t to e s t el mo oi 6 | 7 s t or in g en z e lf v e rh el pe n 8 | 9 a f vo er e n ve r pa kk i ng e n t oe st e l 8 | 9 w a t ga r an de e rt A t ag

Pagina 4
inleiding 2 3 Als u deze gebruiksaanwijzing doorleest, bent u snel op de hoogte van alle mogelijkheden die dit toestel u biedt. U vindt informatie voor uw veiligheid en over het onderhoud van het toestel. Verder vindt u milieutips en aanwijzingen om energie te besparen. Wanneer u de gebruiksaanwijzing voor de eerste keer leest, bent u wellicht geïnteresseerd in de hele tekst. Gebruikt u het als geheugensteuntje, dan geven de eerste twee kolommen waarschijnlijk voldoende informat

Pagina 5
v o o r u w v ei li g he i d 4 5 flamberen en frituren Houd bij het frituren altijd een oogje in het zeil. Flamberen onder een afzuigkap is niet toegestaan. Door de hoge vlammen kan brand ontstaan, ook bij uitgeschakelde ventilator. luchttoevoer Als u het toestel voor de eerste keer gebruikt, controleer dan of de luchttoevoer voldoende is. Bij onvoldoende luchttoevoer in combinatie met gebruik van open vuur kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. reinigen Reinig

Pagina 6
ho e bli j ft h e t t o es t el m o o i wel doen 6 ◆ Volg de instructies voor het reinigen afzuigkap van het filter en het toestel op om aan optimale brandveiligheidseisen te voldoen. filters Schuif aan weerszijde de vergrendeling naar binnen en neem het filterraam naar beneden weg. niet doen Maak de afzuigkap twee tot vier keer per jaar grondig schoon. Reinig dan niet alleen de vetfilters maar ook de binnenkant van het toestel. Het is met name van belangdat de klep

Pagina 7
8 a f v o e r en v er p a k ki ng e n t o e s te l - De verpakking van het toestel is recycle-baar. Gebruikt zijn: karton poly-ethyleenfolie (PE) CFK-vrij polystyreen (PS-hard-schuim) polypropyleen banden om de doos Deze materialen op verantwoorde wijze en conform de overheidsbepalingen afvoeren. De overheid kan u ook informatie 9 verschaffen over het op verantwoorde wijze afvoeren van afgedankte huishoudelijke apparaten. w a t ga r a n de e r t At ag ◆ omvang van de
Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw ATAG vwc 611 rvs bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van ATAG vwc 611 rvs in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,07 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info