Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
min. 600 mm (HG42/HG62)
min. 750 mm (HG77)
min. 900 mm (HG92/97)
min. 650 mm
min. 450 mm
min. 100 mm
min. 100 mm
690
490
60
600
560
490
60
600
860
490
60
600
HG42..
HG62..
HG7711
HG7792
HG92..
HG97..
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
HG42/62
HG77/97
HG92
Inbouwmaten / Building in dimensions
Afdichtband
Gasaansluiting /
Bevestiging montagebeugels
Monteer de bijgeleverde knie met afdichtring op
de gasaansluiting van het toestel.
Verwijder de beschermfolie van
de afdichtband (A) en plak de
band op de rand van het
aanrecht.
Schroefgat voor
Montagebeugel
Dunne werkbladen
Dikke werkbladen
Plaatsing pandragers
HG42..
HG62..
HG77..
HG92..
HG97..
Vrije ruimte benodigd /
Monteren
Minimale afstand achterzijde toestel
tot achterwand: 10 mm
Wokbrander
Sudder-, normaal-
en sterkbrander
1. branderdeksel buiten
2. Branderkop buiten
3. Branderkop en
deksel binnen
4. Branderring
5. Branderkelk
6. Bougie
7. ermokoppel
1. Branderkop
2. Branderkelk
3. Bougie
4. ermokoppel
Voorbereiding / Preperation
INSTALLATIEVOORSCHRIFT / INSTALLATION INSTRUCTIONS
INSTALLATIEVOORSCHRIFT / INSTALLATION INSTRUCTIONS
Inbouwen / Building in
A
Branders monteren
Kookplaat plaatsen
Aansluitingen
Gasaansluiting
Sluit nu het gas aan en controleer op gasdichtheid.
Zie voor uitgebreide specificaties
blz. 22 in de handleiding.
Electrische aansluiting
Stop nu de stekker in de wandcontactdoos.
Laat installatie-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden uitsluitend uitvoeren
door vakmensen die door de fabrikant zijn geautoriseerd!
Laat installatie-, onderhouds- en
reparatiewerkzaamheden uitsluitend uitvoeren
door vakmensen die door de fabrikant
zijn geautoriseerd!
NL/EN
is appliance should only be connected up by a registered installer!
Space to be left free around the appliance
Minimum distance between rear of appliance
and rear wall: 10 mm
Connecting the gas
Fit the elbow with the sealing ring supplied
on the appliances gas connection.
/ Building in appliance
/ Attaching the mounting brackets
Screw hole for
mounting bracket
in worktops
ick worktops
/ Connections
Gas connection
Electrical connection
For more specifications see page 22 in the manual.
Connect the gas and check the connection.
Put the plug in the wall socket.
is appliance should only be connected by a
registered installer!
/ Assemble the burner parts
/ Placing the pan supports
Simmer-, semi-rapid
and rapid burner
Wok burner
1. Burner cap outer ring
2. External torch head
3. Internal lid and
torch head
4. Gas base
5. Burner base
6. Spark plug
7. ermocouple
1. Burner head
2. Burner base
3. Spark plug
4. ermocouple
Remove the protective foil from the
sealing tape (A) and apply the tape
around the cut-out in the worktop.
/ Sealing tape
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw ATAG HG7711CA bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van ATAG HG7711CA in de taal/talen: Deutsch, English, Français, Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 2,1 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info