Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/56
Pagina verder
Het toestel-identifi catieplaatje bevindt zich aan de onderkant van het toestel.
La plaque d’identifi cation de l’appareil se trouve sur le dessus de l’appareil.
Das Gerätetypenschild befi ndet sich an der Unterseite des Gerätes.
The appliance identifi cation card is located on the bottom of the appliance.
Apparatets identifi kationskort sidder i bunden af apparatet.
Apparatets ID-kort er plassert på bunnen av apparatet.
Laitteen tunnuskortti sijaitsee laitteen pohjassa.
Anordningens identitetskort fi nns på undersidan av anordningen.
La tarjeta de identifi cación del electrodoméstico se encuentra en la parte inferior del mismo.
Plak hier het toestel-identifi catieplaatje.
Placez ici la plaque d’identifi cation de l’appareil.
Kleben Sie hier das Gerätetypenschild ein.
Stick the appliance identifi cation card here.
Klæb apparatets identifi kationskort på her.
Fest apparatets ID-kort her.
Liimaa laitteen tunnuskortti tähän.
Stick in anordningens identitetskort här.
Pegue la tarjeta de identifi cación del electrodoméstico aquí.
Houd, wanneer u contact opneemt met de serviceafdeling, het complete typenummer bij de hand.
En cas de contact avec le service après-vente, ayez auprès de vous le numéro de type complet.
Halten Sie die vollständige Typennummer bereit,
wenn Sie mit der Kundendienstabteilung Kontakt aufnehmen.
When contacting the service department, have the complete type number to hand.
Sørg for at have hele typenummeret klar, når serviceafdelingen kontaktes.
Ha hele typenummeret for hånden når du kontakter serviceavdelingen.
Ilmoita huoltoon yhteyttä ottaessasi täydellinen tyyppinumero.
Ha det kompletta typnumret till hands när du tar kontakt med serviceavdelningen.
Cuando se ponga en contacto con el servicio técnico, tenga a mano el número de
modelo completo.
Adressen en telefoonnummers van de serviceorganisatie vindt u op de garantiekaart.
Les adresses et les numéros de téléphone du service après-vente se trouvent sur la carte de garantie.
Adressen und Telefonnummern der Kundendienstorganisation fi nden Sie auf der Garantiekarte.
You will fi nd the addresses and phone numbers of the service organisation on the guarantee card.
Adressen og telefonnummeret til servicevirksomheden fi ndes på garantikortet.
Du fi nner adresser og telefonnumre til serviceorganisasjonen på garantikortet.
Huoltopisteiden osoitteet ja puhelinnumerot löytyvät takuukortista.
Adresser och telefonnummer till serviceorganisationen hittar du på garantikortet.
Las direcciones y los números de teléfono del servicio técnico se encuentran en
la tarjeta de la garantía.
Gebruiksaanwijzing
Gaskookplaat
Mode d’emploi
Plaque de cuisson au gaz
Bedienungsanleitung
Gaskochmulde
Instructions for use
Gas hob
Anvendelse
Gaskogeplade
Bruksanvisning
Gasskoketopp
Käyttöohjeet
Kaasutaso
Bruksanvisning
Gashäll
Instrucciones de uso
Cocina de gas
700004891100
HG6471MBA
HG6471MBB
HG6411MBA
HG6411MBB
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw ATAG HG6411MBB bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van ATAG HG6411MBB in de taal/talen: Dansk, Deutsch, English, Espanõl, Français, Nederlands, Norsk, Suomi, Svenska als bijlage per email.

De handleiding is 3,87 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info