Verklein
Vergroot
Bij de DX-ovens heeft de consument weleens problemen met het selecteren van de juiste ovenstand.
Dit is een gebruikersfout. Hierbij kun je verwijzen naar de GBA. De consument denkt met de
sectiekeuzeknop (1) de ovenstand te selecteren. Met deze knop selecteer je alleen de dubbel- of
enkel ovenfunctie, AUTO, Easy Clean of (Pyrolyse). De ovenstand (turbo-hetelucht, boven- en
onderwarmte, etc.) selecteer je met de functietoets (4). In de display verschijnt het symbool. Door de
knop niet meer te bedienen als het gewenste symbool in beeld is, zal de betreffende ovenfunctie
actief worden. Houd er rekening mee dat de oven met open deur al verwarmt.
Wanneer je met de sectiekeuzeknop (1) de ovenfunctie selecteert, dan knipperen de ovensymbolen
in de display. Het direct bedienen van de tijd/temperatuurknop (3) stelt je in staat om de
temperatuur in te stellen. Er komt een puntje links naast de temperatuurweergave om aan te geven
dat de oven voorverwarmt. Om de baktijd in te stellen druk je knop 9 (kooktijd) in.
Wil je de ovenstand wijzigen, dan moet de functieknop (4) worden ingedrukt. Zolang het kader in de
display knippert (links), dan kan met de tijd/temperatuurknop (3) het gewenste element worden
gekozen. Bevestigen met functieknop (4). Wanneer je niet bevestigd, dan wordt na 5 seconden
automatisch het geselecteerde element actief.
Bij gebruik van de dubbelfunctie, dan kun je met de functieknop kiezen welk deel van de dubbeloven
je wilt wijzigen. Let op! Bij gebruik van het bovenste deel heb je geen onderwarmte, bij gebruik van
het onderste deel heb je geen bovenwarmte. Bij gebruik van beide delen tegelijk moet het minimale
(ingestelde) temperatuurverschil 70 graden Celsius bedragen. Dus bijvoorbeeld boven 170 = onder
minimaal 100 graden.

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw ATAG DX6492F bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van ATAG DX6492F in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,16 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info