Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
KORTE HANDLEIDING
Beschrijving
1. Functieknop (in de ‘Uit’ stand) / 2. Ontdooien / 3. Programma’s & favorieten
4. Snel voorverwarmen / 5. Oven / 6. Stomen / 7. Combi stomen
8. Verwarmen / 9. Stoomreinigen / 10. Display / 11. Keuzeknop
12. Aan/uittoets en stoptoets (cancel) / 13. Verlichtingstoets
14. Kookwekkertoets / 15. Navigatietoets links / 16. Navigatietoets rechts
17. Plustoets / 18. Toets Waterreservoir / 19. Bevestigingstoets
15.+16. Tegelijk indrukken activeert het kinderslot
Bediening
Instellen taal, datum en tijd
Wanneer het apparaat voor het eerst wordt aangesloten op de netspanning of
nadat het apparaat langere tijd zonder stroom is geweest, moet u de ‘Taal’,
‘Datum’, ‘Tijd’ instellen en Waterhardheid’ instellen (raadpleeg de handleiding).
1. Draai aan de keuzeknop en kies de gewenste taal uit de weergegeven lijst.
2. Bevestig de instelling door op de bevestigingstoets te drukken.
3. Het volgende scherm wordt weergegeven.
Datum instellen
1. Draai aan de keuzeknop om de eerste instelling (Dag) te wijzigen.
2. Bevestig deze instelling door op de navigatietoets rechts te drukken of
door op de keuzeknop te drukken.
3. Draai aan de keuzeknop om de volgende instelling (Maand) te wijzigen.
4. Bevestig deze instelling door op de navigatietoets rechts te drukken of door op
de keuzeknop te drukken.
5. Draai aan de keuzeknop om de laatste instelling (Jaar) te wijzigen.
6. Bevestig de instelling door op de bevestigingstoets te drukken.
7. Het volgende scherm wordt weergegeven.
Tijd instellen
1. Draai aan de keuzeknop om de uren te wijzigen.
2. Bevestig deze instelling door op de navigatietoets rechts te drukken of door op
de keuzeknop te drukken.
3. Draai aan de keuzeknop om de minuten te wijzigen.
4. Bevestig de instelling door op de bevestigingstoets te drukken.
Een ovenfunctie gebruiken
1. Kies een hoofdfunctie (oven, snelvoorverwarmen, programma’s en favorieten,
ontdooien, stomen, combi stomen, verwarmen en stoomreinigen) door aan de functieknop te draaien.
2. De eerste subfunctie-instelling (hetelucht) is actief.
3. Nu kunnen de instellingen naar wens worden gewijzigd. Het volgende kan worden ingesteld:
De functie (raadpleeg de ‘oven en (combi) stoom functies tabel’), de temperatuur en de tijd.
4. Draai aan de keuzeknop om de instelling te wijzigen.
5. Bevestig de instelling door op de navigatietoets rechts te drukken of door op de keuzeknop te drukken.
180
°C
OVEN l HETELUCHT 14:30
COMBI-STOOMOVEN CS4511D/CS6511D
Navigatie
Als u de functieknop uit de 0-stand draait,
wordt het pictogram van de gekozen
hoofdfunctie verlicht. Op de display worden
het pictogram en de naam van de geactiveerde
functie ongeveer 1,5 seconden weergegeven.
Vervolgens ziet u de gekozen hoofdfunctie en
subfunctie aan de bovenkant van de display in
de informatiebalk. Tevens worden de functie-
instellingen actief (grijze achtergrond). In dit
geactiveerde gebied kunt u uw instellingen
kiezen met behulp van de keuzeknop.
Het waterreservoir vullen
Vul het reservoir altijd met schoon, koud
leidingwater, flessenwater zonder toevoeging
van mineralen of gedistilleerd water dat
geschikt is voor consumptie.
1. Druk op de toets ‘waterreservoir’ om de klep
van het waterreservoir te openen.
2. Trek het reservoir aan de handgreep uit de
behuizing.
3. Open de deksel van het waterreservoir
en reinig het waterreservoir met schoon
water. Vul vóór gebruik het reservoir met
leidingwater tot de ‘MAX.’ markering op het
reservoir (circa 1,2 liter).
4. Duw het waterreservoir terug in de behuizing
tot een klik hoorbaar is (de positieschakelaar
is nu geactiveerd). Sluit vervolgens het klepje
voor het reservoir.
Na het kookproces wordt het overgebleven
water in het stoomsysteem teruggepompt in
het waterreservoir. Leeg, reinig en droog het
waterreservoir. Vul het reservoir vlak voor het
volgend gebruik!
12
13 14 15 16 17 18 19
1 10 116 7 8 95432
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw ATAG CS6511D bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van ATAG CS6511D in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,29 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info