Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/192
Pagina verder
A-2 Appendix: CPU features
The screen displays and procedures may vary depending on the operating
system.
A.2.2 Using the EIST
To use the EIST feature:
1. Turn on the computer, then enter the BIOS Setup.
2. Go to the
Advanced Menu
, highlight
CPU Conguration
,
then press <Enter>.
3. Set the
Intel(R) SpeedStep Technology
item to [Automatic],
then press <Enter>.
4. Press <F10> to save your changes and exit the BIOS setup.
5. After the computer restarts, right click on a blank space on the desktop, then
select
Properties
from the pop-up menu.
6. When the
Display Properties
window appears, click the
Screen
Saver
tab.
7. Click the
Power
button on the
Monitor power section to open
the
Power Options Properties
window.
8. On the Power schemes section,
click , then select any option
except
Home/Ofce Desktop
or
Always On
.
9. Click
Apply
, and then click
OK
.
10. Close the Display Properties
window.
After you adjust the power scheme,
the CPU internal frequency slightly
decreases when the CPU loading is
low.
190

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw ASUS P5Q-E bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van ASUS P5Q-E in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 6,23 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info