Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/56
Pagina verder
3
Contents
Operating Instructions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Safety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Disposal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Environmental tips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Description of the Appliance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Front view . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Detergent dispenser drawer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Control panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Programme selector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Programme option buttons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Consumption data and wash times . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Run time display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
What does UPDATE mean? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Anti-flood Aqua Control + Aqua Alarm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Before the first wash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Preparing a Wash Load . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Sorting and preparing a wash load . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Washing Types and Care Symbols . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Detergents and Conditioners . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Which detergent and conditioner? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
How much detergent and conditioner? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Water softening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Running a washing cycle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Brief instructions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Setting the Washing Programme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Changing the spin speed/Selecting Rinse Hold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Setting the delay timer/soaking duration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Opening and closing the door . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Load the washing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Add detergent / conditioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Start the washing programme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Washing Programme Progress . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Washing cycle complete/Removing the washing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
3

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw AEG Lavamat 88730W bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van AEG Lavamat 88730W in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 0,8 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info