Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/28
Pagina verder
5. Take out the laundry and then close
the appliance door.
6. Close the filter flap.
15. TECHNICAL DATA
Dimension Width/ Height/ Depth/
Total depth
600 mm/ 850 mm/ 605 mm/ 639 mm
Electrical connection Voltage
Overall power
Fuse
Frequency
230-240 V
2200 W
13 A
50 Hz
Level of protection against ingress of solid particles
and moisture ensured by the protective cover, ex-
cept where the low voltage equipment has no pro-
tection against moisture
IPX4
Water supply pressure
1)
Minimum
Maximum
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
Water supply
2)
Cold water
Maximum Load Cotton 8 kg
Energy Efficiency Class A+++
Spin Speed Maximum 1400 rpm
1)
The appliance works correctly if the water pressure is not less than 0.05 MPa (0.5 bar). If you can not
connect the water inlet hose to the cold water tap of the primary hydraulic system, connect it to your
domestic cold water storage system. Make sure not to have more than a distance of 5.02 m (16.5 ft) be-
tween the appliance inlet hose and the bottom of the water storage tank.
2)
Connect the water inlet hose to a water tap with a 3/4'' thread.
16. ENVIRONMENT CONCERNS
Recycle the materials with the symbol .
Put the packaging in applicable
containers to recycle it. Help protect the
environment and human health and to
recycle waste of electrical and electronic
appliances. Do not dispose appliances
marked with the symbol with the
household waste. Return the product to
your local recycling facility or contact
your municipal office.
*
www.aeg.com
26
26

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw AEG L79485FL bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van AEG L79485FL in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 0,78 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info