Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/28
Pagina verder
1. SICHERHEITSINFORMATIONEN
Lesen Sie vor der Montage und dem Gebrauch des Ge-
räts zuerst die Gebrauchsanleitung. Der Hersteller über-
nimmt keine Verantwortung für Verletzungen und Be-
schädigungen durch unsachgemäße Montage. Bewah-
ren Sie die Gebrauchsanleitung griffbereit auf.
1.1 Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen
Personen
WARNUNG!
Es besteht Erstickungsgefahr, Risiko von Verletzun-
gen oder permanenten Behinderungen.
Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Perso-
nen mit eingeschränkten physischen, sensorischen
oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Er-
fahrung und/oder mangelndem Wissen nur dann ver-
wendet werden, wenn sie durch eine für ihre Sicher-
heit zuständige Person beaufsichtigt werden oder in
die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wur-
den und die mit dem Gerät verbundenen Gefahren
verstanden haben.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Alle Verpackungsmaterialien von Kindern fernhalten.
Halten Sie alle Reinigungsmittel von Kindern fern.
Halten Sie Kinder und Haustiere vom geöffneten Ge-
rät fern.
Falls Ihr Gerät mit einer Kindersicherung ausgestattet
ist, empfehlen wir, diese einzuschalten.
Wartung oder Reinigung des Geräts darf nicht von
Kindern ohne Aufsicht erfolgen.
1.2 Allgemeine Sicherheit
Schalten Sie vor Reinigungsarbeiten immer das Gerät
aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdo-
se.
DEUTSCH 3
3

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw AEG L73478FL bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van AEG L73478FL in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 3,58 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info