574274
3
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/16
Pagina verder
3
DE
FR
NL
EN
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
M
N
O
1 Dish proof
2 Micro proof
1 Dish proof
2 Micro proof
L
No
A. Touche MARCHE/ARRET
B. Touche Espresso
C. Touche Espresso Lungo
D. Levier
E. Emplacement capsule
F. Réservoir d’eau
G. Sélecteur vapeur / eau
chaude
H. Buse vapeur / eau
chaude
I. Touche vapeur
J. Sortie café
K. Grille repose tasse
L. Bac récolte-gouttes
M. Indicateur de niveau
d’eau
N. Récipient pour capsules
usagées
O. Cordon et  che
d’alimentation
Éléments
DE
Components
FR
A. ON/OFF button
B. Espresso button
C. Espresso lungo button
D. Lever
E. Capsule compartment
F. Water tank
G Steam / hot water knob
H. Steam / hot water spout
I. Steam button
J. Co ee spout
K. Cup support rack
L. Drip tray
M. Waste water indicator
N. Used capsules container
O. Power cord & plug
A. Aan/Uit schakelaar
B. Toets Espresso
C. Toets Espresso lungo
D. Hendel
E. Capsulecompartiment
F. Waterreservoir
G. Knop Stoom / Heet
water
H. Heet water / Stoom
pijpje
I. Stoomtoets
J. Ko e-uitloop
K. Lekrooster
L. Lekbak
M. Vlotter
N. Container voor
gebruikte capsules
O. Netsnoer & stekker
Onderdelen
NL EN
A. Ein-/Aus-Taste
B. Taste Espresso (klein)
C. Taste Espresso Lungo
(groß)
D. Hebel
E. Kapselfach
F. Wasserbehälter
G. Dampf-/
Heißwasserknopf
H. Dampf-/Heißwasserdüse
I. Dampftaste
J. Ka eeauslass
K. Abstellgitter
L. Au angschale
M. Schwimmer
N. Behälter für verbrauchte
Kapseln
O. Netzkabel mit Stecker
Teile
ELX14581_Favola_M2_AEG_4lang_Uncoated.indd 3 2011-12-12 16:53:44
3

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw AEG AWFLJ2 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van AEG AWFLJ2 in de taal/talen: Nederlands, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Portugees, Spaans, Pools, Turks, Deens, Zweeds, Noors, Fins als bijlage per email.

De handleiding is 4,85 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info