652641
2
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/44
Pagina verder
INHALTSVERZEICHNIS
1. SICHERHEITSHINWEISE.............................................................................................3
2. SICHERHEITSANWEISUNGEN...................................................................................6
3. GERÄTEBESCHREIBUNG........................................................................................... 9
4. VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME..................................................................... 9
5. KOCHFELD - TÄGLICHER GEBRAUCH...................................................................10
6. KOCHFELD – TIPPS UND HINWEISE...................................................................... 15
7. KOCHFELD - REINIGUNG UND PFLEGE................................................................17
8. BACKOFEN - TÄGLICHER GEBRAUCH ................................................................. 17
9. BACKOFEN - UHRFUNKTIONEN............................................................................ 20
10. BACKOFEN – HINWEISE UND TIPPS................................................................... 21
11. BACKOFEN - REINIGUNG UND PFLEGE.............................................................32
12. FEHLERSUCHE........................................................................................................ 34
13. MONTAGE...............................................................................................................36
14. ENERGIEEFFIZIENZ................................................................................................ 38
FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE
Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden haben. Wir haben es
geschaffen, damit Sie viele Jahre von seiner ausgezeichneten Leistung und den
innovativen Technologien, die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren können.
Es ist mit Funktionen ausgestattet, die in gewöhnlichen Geräten nicht vorhanden
sind. Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit zum Lesen, um seine Vorzüge
kennen zu lernen.
Besuchen Sie uns auf unserer Website, um:
Sich Anwendungshinweise, Prospekte, Fehlerbehebungs- und Service-
Informationen zu holen:
www.aeg.com/webselfservice
Ihr Produkt für einen besseren Service zu registrieren:
www.registeraeg.com
Zubehör, Verbrauchsmaterial und Original-Ersatzteile für Ihr Gerät zu kaufen:
www.aeg.com/shop
REPARATUR- UND KUNDENDIENST
Bitte verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile für Ihre Produkte.
Halten Sie folgende Angaben bereit, wenn Sie sich an den Kundendienst
wenden: Modell, Produktnummer (PNC), Seriennummer.
Diese Informationen finden Sie auf dem Typenschild.
Warnungs-/Sicherheitshinweise
Allgemeine Informationen und Empfehlungen
Informationen zum Umweltschutz
Änderungen vorbehalten.
www.aeg.com
2
2

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels
1

Forum

AEG-47036IU-MN

Zoeken resetten

  • Hoe zet ik in eenvoudige bewoordingen de klok weer op de goede tijd? Gesteld op 20-3-2023 om 12:55

    Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • AEG 47036IU-MN....tijdens het manipuleren van de ovendeur is deze eraf gekomen en
    ik krijg ze er niet terug op vermits de scharnieren rechtop zijn blijven staan... Gesteld op 12-2-2020 om 21:33

    Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw AEG 47036IU-MN bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van AEG 47036IU-MN in de taal/talen: Duits als bijlage per email.

De handleiding is 0,76 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van AEG 47036IU-MN

AEG 47036IU-MN Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 40 pagina's

AEG 47036IU-MN Gebruiksaanwijzing - English - 40 pagina's

AEG 47036IU-MN Gebruiksaanwijzing - Français - 44 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info