97469
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/15
Pagina verder
34
Waarschuwingen en belangrijke adviezen
Het is uiterst belangrijk dat het bij het apparaat behorende instructieboekje bewaard blijft.
Zou het apparaat door u aan iemand anders gegeven of verkocht worden, of zou het
apparaat in het huis van waaruit u verhuist achterblijven, dan dient de nieuwe gebruik(st)er
over het instructieboekje en de daarin opgenomen waarschuwingen te kunnen
beschikken.
Deze waarschuwingen zijn bedoeld voor uw en andermans veiligheid. U wordt geacht
ze gelezen te hebben, alvorens u het apparaat installeert en/of in gebruik neemt.
Veiligheid van kinderen
Dit apparaat is bedoeld voor het gebruik door volwassenen. Het is gevaarlijk om kinderen
het apparaat te laten bedienen of als speelgoed te laten gebruiken.
Houd tijdens het in gebruik zijn van de kookplat kinderen uit de buurt. Ook na het uitzetten
blijft het apparaat lang heet. Let op dat kinderen de warme delen niet aanraken tijdens het
afkoelen.
Installatie
Dit apparaat is bedoeld en gemaakt voor het gebruik door volwassenen. Het is gevaarlijk
om kinderen het apparaat te laten bedienen of als speelgoed te laten gebruiken.
Installatie en aansluiting dienen door een daartoe erkend installateur uitgevoerd te worden,
volgens de hem bekende voorschriften. Bij aflevering door de fabrikant of importeur is
het kookplateau uitsluitend geschikt voor gebruik op aardgas. Een eventuele ombouw
voor het gebruik op flessengas, mag alleen door een erkend installateur gebeuren, onder
gebruikmaking van origineel, door de fabrikant van het kookplateau geleverd
ombouwmateriaal.
Een eventueel noodzakelijke wijziging van de gas- en/of elektriciteitsvoorzieningen ten
behoeve van de installatie van dit apparaat, dienen eveneens door een erkend installateur
uitgevoerd te worden.
Het is gevaarlijk om, in welke vorm dan ook, dit apparaat of de eigenschappen daarvan
te veranderen.
Gebruik nooit te kleine of onstabiel staande pannen.
Wees uiterst voorzichtig met olie en vet.
Houd tijdens het in gebruik zijn van het kookplateau kinderen uit de buurt.
NEDERLANDS
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw AEG 35601G bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van AEG 35601G in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,35 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van AEG 35601G

AEG 35601G Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 15 pagina's

AEG 35601G Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 18 pagina's

AEG 35601G Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 21 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info