Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
BUGGY VOOR KINDEREN
Buggy voor kinderen - Type A01 / A02 / A03 / A04 / A10
Deze buggy’s zijn ontworpen voor kinderen of baby’s die fysiek of geestelijk gehandicapt zijn.
De buggy is niet bedoeld om vervormingen in het lichaam van het kind te behandelen.
Netto gewicht: 50 kg (75 kg A10).
De buggy is niet bedoeld om kinderen te transporteren als een extra stoel in motorvoertuigen.
Langdurig gebruik van de buggy, kan irritatie geven aan de huid.
Wees voorzichtig met het milieu. De buggy moet worden afgevoerd conform de lokale
afvalverwerkingsnormen.
Algemene specicaties:
Verstelbare rug in twee posities bij A01/ A02/ A03 en A04.
Vaste rug bij A10.
De bekleding gebruikt is conform vuurbestendige wetten.
Gordels voor het beveiligen.
Voetsteun is verstelbaar in verschillende posities.
Verschillende mate verkrijgbaar, afhankelijk van de gebruiker.
Garantie volgens huidige wetgeving.
Er wordt geen garantie verleend bij onbedoeld gebruik en bij
onzorgvuldige behandeling.
Niet onder garantie vallen: Schade als het gevolg van abnormale
milieuomstandigheden, zoals extreme vochtigheid en een hoog zoutgehalte.
Dit product is conform de eisen van de Europese richtlijn 93/42/CEE van sanitaire producten
Ctra. M-506 - Km. 3,500
C/ Puerto de la Morcuera, 5
28935 Móstoles (Madrid) ESPAÑA
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Zippie A10 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Zippie A10 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,24 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info