477800

Advertentie

1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/32
Pagina verder
About This Guide
Thank you for choosing this Simply IP Phone which is especially designed for power
users in the office environment. It features fashionable and sleek design, abundant
telephony applications, broad interoperability with the popular 3
rd
party VoIP products,
fulfilling the VoIP deployment needs from enterprise and ITSP.
In this User Guide, you will find everything you need to quickly use your new phone. Be
sure to verify with your system administrator that your network is prepared for
configuring your IP phone. As well, be sure to read the Packing List section in this guide
before you setting up and using the phone.
Declaration of Conformity
Hereby, it’s declared that this phone is in conformity with the essential
requirements and other relevant provisions of the CE, FCC.
CE Mark Warning
This is a class B device, in a domestic environment; this product may cause radio
interference, in which case the user may be required to take adequate measures.
WEEE Warning
To avoid the potential effects on the environment and human health as
a result of the presence of hazardous substances in electrical and
electronic equipment, end users of electrical and electronic equipment
should understand the meaning of the crossed-out wheeled bin symbol.
Do not dispose of WEEE as unsorted municipal waste and have to collect
such WEEE separately.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Yealink SIP-T18P bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Yealink SIP-T18P in de taal/talen: Engels als bijlage per email.

De handleiding is 0,83 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info