Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/104
Pagina verder
Page 2 FT-450 OPERATION MANUAL
MIC
ON/OFF
-SHIFT+
DSP ATT/IPO NB AGC BAND
DSP/SEL
FAST
A=B
MODE
MODE
CLARKEYER
PHONES
KEY
F
RONT
P
ANEL
S
WITCHES
AND
K
NOBS
PHONE Jack
A 1/4-inch, 3-contact jack accepts ei-
ther monaural or stereo headphones
with 2 or 3-contact plugs. When a plug
is inserted, the loudspeaker is dis-
abled.
N
OTE:
When wearing headphones, we rec-
ommend that you turn the AF GAIN
levels down to their lowest settings
before turning power on, to minimize
the impact on your hearing caused by
audio “pops” during switch-on.
KEY Jack
This 1/4-inch, 3-contact
jack accepts a CW key or
keyer paddles (for the
built-in electronic keyer),
or output from an external
electronic keyer. Pinout is
shown below. Key up is 5
volts, and key down cur-
rent is 0.5 mA.
DSP Switch
This button selects the DSP functions.
Available selections are CONTOUR,
NOTCH, DNR, and WIDTH.
ATT/IPO Switch
This button selects the ATT or IPO feature. Available se-
lections are:
ATT:OFF/IPO:OFF ATT:ON/IPO:OFF
ATT:OFF/IPO:ON ATT:ON/IPO:ON
ATT:OFF/IPO:OFF
ATT: OFF, IPO: OFF
Attenuator is OFF, and the RF preamplifier amplifies
the incoming signal.
ATT: ON, IPO: OFF
The received signal is reduced by 20 dB, and the RF
preamplifier amplifies the incoming signal.
ATT: OFF, IPO: ON
Attenuator is OFF, and the received signal bypasses
the RF preamplifier, yielding a direct feed to the first
mixer.
ATT: ON, IPO: ON
The received signal is reduced by 20 dB, and the in-
coming signal bypasses the RF preamplifier, yielding a
direct feed to the first mixer.
The selection will be indicated in the Block Diagram on
the display.
ON/OFF Switch
Press and hold in this switch for one second
to turn the transceiver on or off.
NB Switch
This button turns the IF Noise Blanker
on and off. Press this button to re-
duce short-duration pulse noise.
AGC Switch
This button selects the AGC characteristics for the receiver.
Press and hold in this button for one second to disable the
AGC (for testing or weak-signal reception).
4

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • is er een nederlandse handleiding voor de yaesu ft 450d? Zo ja hoe kom ik hieraan? Gesteld op 22-5-2018 om 14:24

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hoi zoek ook nerderlandse handlieding voor yaesu ft 450 Gesteld op 11-2-2014 om 17:10

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • nederlandse handleiding yaesu tf 450 Gesteld op 30-6-2013 om 06:37

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • ik zoek een handleiding in het Nederlands of Duits Gesteld op 11-2-2013 om 23:13

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • en in nederlandtalig ? Gesteld op 21-3-2012 om 15:33

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • De handleiding is zeer duidelijk.
  Dank voor de goede service! Gesteld op 6-6-2011 om 10:44

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Yaesu FT-450 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Yaesu FT-450 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 9,48 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info