Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/36
Pagina verder
DE 31
Deutsch
Einstellungen
XORO Media Player
Über diese Option gelangen Sie zu dem USB Media Player (siehe Seite 22 ff).
Fotoeinstellungen
Mit diesen Einstellungen bestimmen Sie, wie Fotos angezeigt werden.
Anzeigedauer
Die Einstellungen bestimmt, wie lange ein einzelnes Bild während einer Diashow angezeigt wird.
Übergangseffekt
Wird eine andere Einstellung als "0" gewählt, werden Übergangseffekte zwischen den Bildern einer
Diashow angezeigt. Abhängig von der Auflösung der Bilder, kann es zu Verzögerungen während der
Diashow kommen.
Seitenverhältnis
Bestimmt, wie Bilddateien angezeigt werden.
Beibehalten (Bilder werden unverzerrt dargestellt)
Verwerfen (Bilder werden an den Bildschirm angepasst, dabei kann es jedoch zu Verzerrun-
gen kommen)
Untertiteleinstellungen
Diese Einstellungen beziehen sich nur auf die Darstellung von einigen Untertiteln von Videodateien.
Schriftgröße
Bestimmt die Schriftgröße von Untertiteln im Media-Player.
Hintergrund
Legt fest, auf welchem Hintergrund Untertitel im Media-Player angezeigt werden.
Schriftfarbe
Legt fest, in welcher Schriftfarbe Untertitel angezeigt werden.
PVR Einstellungen (nur bestimmte Modelle)
Aufnahmegerät
Dieses Menü zeigt Informationen (Größe und
Dateisystem) über das angeschlossene USB-
Gerät an. Sollte das USB Massenspeichergerät
über mehrere Partitionen verfügen, können Sie
mit der Tasten ◄/► zwischen den verfügbaren
Partitionen wählen.
Drücken Sie die Taste OK, um die gewählte Par-
tition für die Aufnahme zu bestimmen.
Die Einstellung "TMS Speicher" legt fest, wie viel
Speicherplatz max. von der Timeshift-Funktion
belegt wird.
USB und Apps
31

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Xoro HRS 8659 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Xoro HRS 8659 in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 3,07 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info