Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/36
Pagina verder
DE 26
Deutsch
Einstellungen
Sperren
Der Receiver fragt nach der PIN, bevor ein gesperrter Sender angeschaut werden kann.
Wählen Sie mit den Tasten ▲/▼ einen Sender aus, den Sie sperren möchten.
Drücken Sie die GELBE Taste, der Sender wird für das Sperren markiert.
Drücken Sie erneut die GELBE Taste, um die Sperrung aufzuheben.
Überspringen
Sender, die für das Überspringen markiert werden, werden beim Umschalten mit den Tasten CH▲/▼
übersprungen und können nur mit den Zifferntasten (0-9) aufgerufen werden.
Wählen Sie mit den Tasten ▲/▼ einer Sender aus, den Sie "überspringen" möchten.
Drücken Sie die GRÜNE Taste, der Sender wird für das Überspringen markiert.
Drücken Sie erneut die GRÜNE Taste, um das "Überspringen" aufzuheben.
Favoriten
Der Receiver verfügt über vier vordefinierte Favoritengrup-
pen (Film, News, Sport, Musik). Sie können jeden Sender
jeder Favoritengruppe zuordnen. Ein Sender kann mehre-
ren Gruppen zugeordnet werden.
Wählen Sie mit den Tasten ▲/▼ einen Sender
aus, den Sie zu einer Favoritengruppen hinzufügen
wollen.
Drücken Sie die Taste FAV. Das Menü "Favoriten"
wird eingeblendet.
Wählen Sie die Favoritengruppe aus ▲/▼, zu der
Sie den Sender hinzufügen wollen.
Drücken Sie die Taste OK, vor der Favoritengruppe erscheint das entsprechende Symbol.
Sie können an dieser Stelle auch mehrere Favoritengruppen auswählen. "Ausschalten" hebt
die Auswahl aller Favoritengruppen auf.
Drücken Sie die Taste EXIT, um das "Favoriten"-Menü zu schließen.
Umbenennen
Wählen Sie mit den ▲/▼ Tasten den entsprechenden Sender aus und drücken Sie die RECALL
Taste. Es erscheint eine Bildschirmtastatur. Wählen Sie mit den Navigationstasten/// die
Buchstaben aus und bestätigen Sie den Buchstabe mit der OK Taste. Ist der neue Sendername kom-
plett, dann navigieren Sie zu dem "OK"-Feld und drücken Sie dort die OK Taste, um den neuen Na-
men zu speichern.
Hinweise:
Mit der Taste TV/Radio können Sie zwischen TV- und Radioliste umschalten.
Mit der Taste GOTO können Sie Sender aller oder eines bestimmten Satelliten auflisten las-
sen.
Die Änderungen an der Senderliste werden gespeichert, wenn Sie das Menü "Senderliste
bearbeiten" mit der Taste EXIT verlassen.
Sender
26

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Xoro HRS 8659 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Xoro HRS 8659 in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 3,07 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info