Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/36
Pagina verder
DE 22
Deutsch
XORO Media Player
Wenn Sie Bilder, Musik oder Filme von USB-
Massenspeichergeräten abspielen möchten, rufen Sie
dazu den USB-Media-Player des Gerätes auf. Schlie-
ßen Sie zuerst den USB-Speicher an und drücken Sie
die MENU Taste.
Drücken Sie so oft die ◄/► Tasten, bis das Menü
"USB und Apps" angezeigt wird. Drücken Sie die
Taste bis die Option "XORO Media Player" hervorge-
hoben wird. Bestätigen Sie mit der OK Taste die Aus-
wahl.
Hinweis: Der Media Player kann während des Fernse-
hens auch durch das Drücken der Taste aufgerufen
werden.
Der Media Player erlaubt die Wiedergabe folgender
Dateitypen:
Musik
Foto
Film
PVR (siehe Seite 21, nur bestimmte Modelle)
Wechseln Sie zwischen den Option mit den Tasten ◄/
►, bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der OK Taste.
Nach erfolgreichem Auslesen des USB-Speichers
werden im Dateibrowser Ordner und erkannte Dateien
angezeigt. Wählen Sie mit den ▲/▼ Tasten den ent-
sprechenden Ordner aus und öffnen Sie diesen mit der
OK Taste. Folgende Tasten stehen im Media-Player-
Modus zur Verfügung:
Dateibrowser
▲/▼ Datei/Ordner auswählen
OK Datei/Ordner öffnen/wiedergeben
PLAY () Diashow starten (nur bei Bilddateien)
BLAU Ansicht ändern (nur bei Bilddateien)
RECALL Navigation zu dem übergeordneten Ordner
EXIT Zurück zum Auswahlbildschirm
Wiedergabe - allgemein
►►| Nächste Datei wiedergeben
|◄◄ Vorherige Datei wiedergeben
|| / PAUSE Wiedergabe pausieren
STOP J Wiedergabe beenden
GOTO Zu einer bestimmten Wiedergabeposition springen (nicht bei Bildwiedergabe)
RPT/REPEAT Dateiwiederholung/Zufallswiedergabe
i/INFO Dateiinformationen anzeigen (nicht bei Musikwiedergabe)
22

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Xoro HRS 8659 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Xoro HRS 8659 in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 3,07 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info