Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/36
Pagina verder
DE 20
Deutsch
Tägliche Bedienung
Elektronischer Programmführer
Drücken Sie die EPG Taste, der elektronische Programm-
führer wird angezeigt.
OK Timer für gewählte Sendung pro-
grammieren
i Zeigt die Timer-Liste an
▲/▼ Sendung auswählen
◄/► Sender umschalten
EXIT EPG ausblenden
Wenn Sie in der EPG-Anzeige die OK Taste nach Aus-
wahl einer Sendung drücken, wird diese in die Timer-
programmierung übernommen. Informationen wie Sen-
der, Datum und Uhrzeit werden automatisch aus dem
EPG übernommen.
Weitere Einstellungen sind "Wiederholung" und
"Modus" (Nur bestimmte Modelle). Die Option Wieder-
holung definiert, ob ein Timer einmalig oder regelmäßig
ausgeführt werden soll. Die Option "Modus" muss für
eine USB-Aufnahme auf USB-Aufnahme (Nur be-
stimmte Modelle) belassen werden. Zum Speichern
drücken Sie die Taste OK. Der programmierte Timer
erscheint in der Timer-Liste.
Mit der EXIT Taste können Sie die einzelnen Fenster
wieder schließen.
Hinweise:
Einstellung Modus: Wählen Sie USB-
Aufnahme, wenn eine Aufnahme auf einem
USB-Gerät erfolgen soll (Nur bestimmte Model-
le). Wählen Sie Senderwechsel, wenn sich der
Receiver zur eingestellten Startzeit einschalten
bzw. umschalten soll, ohne eine USB-
Aufnahme durchzuführen.
Sie können die Timer-Liste während des Fernsehens durch Drücken der BLAUEN Taste
aufrufen.
Innerhalb der Timer-Liste können Sie mit der ROTEN Taste einen neuen Timer hinzufügen,
mit der GRÜNEN Taste einen ausgewählten Timer ändern und mit der BLAUEN Taste einen
gewählten Timer löschen.
Wichtige Tasten und deren Funktionen
Timerprogrammierung
20

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Xoro HRS 8659 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Xoro HRS 8659 in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 3,07 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info